Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výročná správa

Žiadne data alebo nastavenie...

 

Výročná správa 2010/2011

 
 
1 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal si na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť. Ján Ámos Komenský Vydala: Zakladna škola Valentina Beniaka s materskou školou Chynorany Adresa : Školska 186/13, 956 33 Chynorany Telefon: 038/ 54 24 313 Fax: 038/ 54 23 380 e-mail : skola@zschynorany.edu.sk najnovšie informacie najdete na : www.zschynorany.edu.sk ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY 2 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY Pokiaľ v minulom roku bolo našou prioritou vypracovať školsky vzdelavaci program a zaviesť do praxe novy zakon o vychove a vzdelavani, v tomto školskom roku sme vstupili do a piatemu ročniku, v ktorych sa už vyučovalo podľa školskeho vzdelavacieho programu pribudli ďalšie dva ročniky - druhy a šiesty. Voľne hodiny, ktore nam štatny program ponechal sme využili v sulade s potrebami žiakov. V druhom ročniku nam pať voliteľnych hodin poslužilo na pokračovanie novozavedenych predmetov anglicky jazyk , informaticka vychova a spoločenska vychova , na vyučovanie noveho predmetu tvorive zručnosti a na posilnenie predmetov s 0,5 hodinovou tyždennou dotaciou na jednohodinove – v predmetoch naboženska vychova a prirodoveda. V 6.ročniku pedagogicka rada rozhodla o využiti šiestich vyučovacich hodin nasledovne: fyzikalno-chemicke praktika 0,5 hodiny, tvorive pisanie, medialna vychova a relaxačna telesna vychova po 1 vyučovacej hodine a 2,5 hodiny na posilnenie predmetov biologia, nemecky jazyk a technicke prace. ďalšej etapy reformneho procesu. K prvemu Do obsahovej reformy a školsky klub deti. zakona do sustavy škol /a nie do školskych zariadeni / vypracovali sme školsky vzdelavaci program pre predprimarne vzdelavanie a pre školsky klub deti vychovny program. Oba programy vychadzaju zo zamerov školskeho vzdelavacieho programu zakladnej školy pre primarne a nižšie sekundarne vzdelanie a su v sulade s principmi vychovy a vzdelavania podľa školskeho zakona. v tomto školskom roku vstupila materska školaNakoľko materska škola patri podľa noveho školskeho Školsky vzdelavaci program pre predprimarne vzdelanie ma nazov Cesta so slniečkom za poznanim. elementarnych zakladov kľučovych kompetencii. Edukačnymi aktivitami, vhodnymi formami a metodami sa snažime podporovať osobnostny rozvoj deti v oblasti socialno – emocionalnej, intelektualnej, moralnej, estetickej, rozvijať schopnosti a zručnosti, utvarať predpoklady pre ďalšie vzdelavanie a pripravovať na život v spoločnosti v sulade s individualnymi a vekovymi osobitosťami deti. Deti, ktore absolvovali posledny rok v materskej škole si Všeobecne i špecifi cke ciele smeruju k rozvoju po prvy krat v historii našho školstva stupni vzdelania – slavnostne prevzali doklad o ziskanomosvedčenie o absolvovani predprimarneho vzdelania. Novinkou v tomto školskom roku pre všetkych žiakov bolo vydanie polročneho vysvedčenia natrvalo. V posledny vyučovaci deň druheho polroka sme žiakom vydali ďalšie vysvedčenie s udajmi za obidva polroky. Vychovny program školskeho klubu deti s nazvom Duha činnosť: je pestra, vzbudzuje radosť a dobru naladu a ako most spaja dva body rodinu a školu. V ramci programu pani vychovavateľky uskutočňuju pravidelnu pripravu na vychovno-vzdelavaci proces, zabezpečuju relaxačno-oddychove aktivity a zaujmove činnosti podľa potrieb deti. symbolizuje jej 3 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY V zmysle strategie informatizacie regionalneho školstva sme sa snažili zvyšiť kvalitu školy tym, že obohatime vyučovacie prostredie o ďalšie moderne informačno-komunikativne technologie. Využili sme preto možnosť zapojiť sa do viacerych projektov vyhlasenych MŠ SR , ktore umožňuje čerpať fi nancie zo štrukturalnych fondov Europskej unie. Prostrednictvom podmieneny učasťou pedagogov na vzdelavani, škola ziskala 8 počitačovych zostav pre žiakov s LCD monitormi, dataprojektor a 4 notebooky pre učiteľov – realizatorov projektu. Hodnota techniky predstavuje čiastku projektu Modernizacia vzdelavacieho procesu, ktory je 10 000 s pripojenim na internet a realizaciu elektrickych rozvodov. Veľku zasluhu na jej vzniku ma PaedDr. Andrej Petrik a František Bezak. V jazykovej učebni je vďaka . Vypočtova technika si vyžiadala svojpomocne zriadenie novej učebne projektu Modernizacia pedagogickeho procesu interaktivna tabuľa s dataprojektorom. Jej ovladanie sa realizuje tabletom (notebookom). Žiaci elektronickym perom možu na tabuľu pisať, dopĺňať a riešiť nielen jazykove cvičenia, ale aj rozne zabavne didakticke ulohy. Tabuľa umožňuje pracovať v 3D forme so zvukom a pripojenim na internet. Interaktivnu tabuľu využivaju pedagogovia nielen na hodinach cudzich jazykov, ale aj na predmetoch ako napriklad biologia, chemia, či geografi a. Žiaci sa nazorne a realisticky učia o ľudskom tele, chemickych reakciach a ďalekych krajinach. Hodnota informačnokomunikačnej technologie predstavuje čiastku namontovana5 000 € nam boli dodane 4 počitače s LCD monitormi v hodnote . V druhej časti projektu 3 765,16 Materska škola bola zaradena . do projektu Vzdelavanie pedagogickych zamestnancov materskych škol ako sučasť reformy vzdelavania. a didakticka technika – 2 počitače s LCD displejom, 1 veľky LCD televizor, V ramci projektu bola materskej škole dodana vypočtova Nová učebňa pre moderné vyučovanie Žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou 4 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 digitalny fotoaparat, tablet, multifunkčne zariadenie – kopirka, skener, tlačiareň, dva MP3 prehravače a elektronicke didakticke pomocky v celkovej hodnote budu pani učiteľky oboznamene na školeniach organizovanych v najbližšich dňoch. Zapojenim sa do pani učiteľky ziskali pre pracu so žiakmi notebooky. Pani učiteľky sa pravidelne zučastňuju vzdelavania počas dni pracovneho pokoja a v čase osobneho voľna. Zasluhou orla nam bol schvaleny projekt, 3 000 . So sposobom použivania a využivania vypočtovej technikyprojektu Vzdelavanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzich jazykov štyriprezidia Slovenskeho vďaka ktoremu sme ziskali 6 kompletnych športovych zostav v celkovej hodnote 3 000 pozostavaju z rebrin, žineniek, zavesnych kruhov, fi t lopt a detskych hrazd. V prvych mesiacoch školskeho roka sme vybudovali v priestoroch byvalej kotolne materskej školy menšiu telocvičňu. Telocvičňa služi na vyučovanie telesnej vychovy pre všetky deti materskej školy aj pre žiakov zakladnej školy. Zriadenim telocvične sa nam podarilo odstraniť neefektivne cvičenie na chodbach 1. stupňa počas zimnych mesiacov. Prostrednictvom profesionalneho pristupu pedagogickych zamestnancov k žiakom, modernizaciou vyučovacieho prostredia a vytvaranim optimalnych podmienok pre pracu, školskom roku veľmi pekne vysledky: v okresnych suťažiach žiaci ziskali : 12 druhych miest 13 tretich miest . Športove zostavykolektiv žiakov a pedagogov dosiahol aj v tomto21 prvych miest v regionalnych suťažiach: 3 druhe miesta 3 prve miesta v krajskych suťažiach: 5 druhych miest 2 tretie miesta 5 prvych miest v celoslovenskych suťažiach: 2 druhe miesta 2 prve miesta Z telocvične majú radosť všetky deti 5 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY V ramci vyhodnotenia uspešnosti škol sa naša škola umiestnila v ramci okresu na: 1. mieste vo vedomostnych a zaujimovo - umeleckych suťažiach 1. mieste v športovych suťažiach V ramci kraja zo 190 škol na: 3. mieste v športovych suťažiach a ziskala Cenu prednostu Krajskeho školskeho uradu v Trenčine 6. mieste vo vedomostnych a zaujimovo-umeleckych suťažiach Kolektivu žiakov a pedagogov za dosiahnute vysledky srdečne blahoželam a ďakujem za celoročne usilie. Najvyraznejšie uspechy Lukaš Tatarka, Denis Bezak, Katarina Chrenkova, Miloš Gajdoš a družstvo dievčat v zloženi: Ľudmila Maťavkova, Maria Paulenova, Henrieta Šupova, Nikola Rybanska, Lucia Dovalovska, Klaudia Podhorska, Denisa Vaňova, Kristina Podobova, Martina Bujnova a Lenka Dobročaniova. dosiahli žiaci: Nataly Rosova, Veronika Petrašova, Nataly Rosova celoslovenskych suťažiach Hviezdoslavov Kubin, Šaliansky Maťko a Europa v škole. V krajskych kolach ziskala 2. miesto v prednese kresťanskej poezie ...a Slovo bolo u Boha, 3. miesto v prednese poezie v suťaži Podjavorinskej Bzince. V regionalnom kole Hlbinove Kršteňany si prevzala diplom za1.miesto a v okresnom kole geografi ckej olympiady za 2. miesto. Žiačka si za tieto uspechy prevzala odcenenie Veronika Petrašova rečňovanky a Mlade talenty prezentovala vlastnu literarnu tvorbu. Jej ocenene basne si možete prečitať na ďalšich strankach Vyročnej spravy. V celoslovenskej vedomostnej suťaži Mlady chovateľ v odbore chov kralikov je všestranne nadana žiačka. 3 krat nas reprezentovala naTalent Trenčianskeho kraja.ziskala dve 1. miesta na Slovensku. V suťaži Škultetyho Lukaš Tatarka exoticke vtactvo sa umiestnil na 5. mieste. Veľkou huževnatosťou, zanietenosťou a tvrdym treningom sa družstvo dievčat vychode Slovenska v Trebišove. Henrieta Šupova, Nikola Rybanska, Lucia Dovalovska, Klaudia Podhorska, Denisa Vaňova, Kristina Podobova, Martina Bujnova a Lenka Dobročaniova aj v tomto školskom roku ziskal 2. miesto. Denis Bezak v odborefutbaloveprebojovalo do celoslovenskeho fi nale, ktore sa konalo naDievčata - Ľudmila Maťavkova, Maria Paulenova, ziskali 1. miesto a s nim aj titul Majsterky Slovenska. Katarina Chrenkova suťaže v prednese rozpravky pod nazvom Rozpravkove vretienko. V krajskom kole zviťazila, ziskala prvenstvo, no žiaľ, v tomto škol. roku sa celoslovenske kolo nekonalo. sa v tomto školskom roku stala viťazkou okresneho kola 6 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Miloš Gajdoš na 1000 m. V okresnej atletickej suťaži zviťazil, postupil na majstrovstva Trenčianskeho kraja, kde ziskal 1. miesto. Žiaľ, pre chorobu sa nemohol zučastniť na Majstrovstvach Slovenska v atletike. Vytvarne prace deti materskej školy Nedasovej a Dominiky Dečmanovej prehliadke a suťaže Dielo tvojich ruk ziskali osobitnu cenu za kolekciu vytvarnych prac. je nadany športovec. Najvyraznejši uspech zaznamenal v behuTomaška Geschwandtnera, Silvinkyna V. ročniku celoslovenskej umeleckej V oblasti materialno-technickeho vybavenia zriadeniu sa žiaci 1. stupňa tešiarelaxačnych kutikov, ktore su vytvorene z farebnych molitanovych zostav. Žiakom 2. stupňa sme zakupili a tapacirovane stoličky. najvyraznejši uspech považujeme nove laviceZa schvalenie projektu ,,Rekonštrukcia a modernizacia zakladnej školy s materskou školou“ vystavby a regionalneho rozvoja.. Aj keď z projektu boli vylučene navrhy na modernizaciu priestorov materskej školy, rekonštrukcia školskeho ihriska ako aj telocvičňa, tešime sa z rekonštrukcie budov 1. a 2. stupňa. Projekt zahŕňa vymenu strechy, okien, zatepľovanie obvodoveho plašťa, obnovu fasady, vybudovanie modernej multimedialnej učebne a socialnych zariadeni pre telesne postihnute osoby. Celkovo bude preinvestovanych 601 502,39 Ministerstvom. Z toho 571 427, 27 ( t.j. 95% z nakladov) fi nancuje europsky fond regionalneho rozvoja a 30 075,12 eur ( t.j.5%) sa spolu podieľa obec. Hlavnym projektantom a stavebnym dozorom je pan Ing. Viliam Kovačik. Realizatorom je stavebnoobchodna spoločnosť I.B.S. Žilina v spolupraci s fi rmou Adest a.s. Rybany a fi rmou Panorama Slovakia s. r. o. Lučenec. Prace maju byť ukončene k 1. septembru tohto roka. Rekonštrukcia, výmena okien Zostava slúži na oddych aj na hru 7 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Aj v tomto školskom roku sme boli obklopeni ľuďmi, ktori sa nam snažili roznymi sposobmi pomocť. Srdečne ďakujeme : - a občianskeho združenia Detsky svet realizacii bezplatneho pitneho režimu a ziskavania dvoch percent z dani - riešeni a rozhodovani zavažnych otazok školy a pri rekonštrukcii a modernizacii ZŠ s MŠ v ramci projektu europskeho fondu regionalneho rozvoja - futbaloveho ihriska a spolupracu pri realizacii suťaži - - - - - Slovenskej v Chynoranoch, za obohatenie kulturneho programu okresnej suťaže Beniakove Chynorany umeleckym slovom - suťaže Beniakove Chynorany - - priprave žiakov na suťaž Plameň 2010 - - Marii Hagarovej, Marii Szabovej a Ingride Ježovej kostymov ku Dňu matiek - ku Dňu matiek - na vyučovacich hodinach - občerstvenia na imatrikulaciu - ku Dňu matiek - jarmok, na vyzdobu interieru školy a za oblečenie ku Dňu matiek - - z priležitosti Mikulaša a vyrobky na adventny jarmok - - Vimpľovej, Miriame Bezakovej, Andrei Gafelovej, Marii Kaňovej, Marianovi Magdolenovi, Ing. Zuzane Geschwandtnerovej, Marcele Kakošovej vytvarny a pracovny material členom vyboru Rady školy, Rady rodičovza materialnu pomoc, spolupracu pristarostovi obce a obecnemu zastupiteľstvu – za pomoc a spolupracu pričlenom vyboru Telovychovnej jednoty Chynorany za bezplatne poskytovanieIng. Ďušovi a Pavlovi Bezakovi za pomoc pri letnej udržbe školskeho ihriskaPavlovi Bezakovi za poskytnutie poštovych holubov na otvaraci ceremonial OOĽARobertovi Krupkovi za opravu a sprevadzkovanie internetu v ŠJ1. stavebnej sporiteľni za fi nančnu pomoc a vecne cenyIgnacovi Markovi, Marianovi Gajdošovi členom miestneho odboru MaticeJozefovi Neubauerovi a Marii Neubauerovej za spolupracu pri organizovaniMarii Neubauerovej za rozvoz stravy do domacnostiIvanovi Palenikovi, členovi požiarneho zboru, za pomoc pri praktickejBraňovi Oravcovi za technicke spracovanie hudbySimone Vozňakovej, Jane Bezakovej, Martine Loviškovej, Miriame Pilipovej,za pomoc pri zhotoveniMarte Bezakovej, majiteľke obchodu Drogeria, za požičanie kostymovMarii Kovalikovej a Jane Paninarovej za nazorne ukažky ľudovej tvorivostiKatarine Nemcovej, Beate Šmotlakovej a Beate Bujnovej za zabezpečenieRomanovi Beniakovi za požičanie dekoračneho materialu na vyzdobu scenyMiroslave Magdolenovej za material, aranžmany, vyrobky na AdventnyHane Kovačikovej a Daniele Fabianovej za prepravu divadelnych rekvizitAnežke Luptakovej, Marii Kaňovej, Viere Tatarkovej za napečenie sladkostiDecodomu s. r. o. za darovanie detskych kuchyniekLucii Fabikovej, Lucii Bezakovej, Silvii Michalidesovej, Zuzane Pilatovej, Lindeza 8 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - kostymov ku Dňu matiek, vyrobky na adventny jarmok - Stanislave Nedasovej, Silvii Michalidesovej, Zuzane Pilatovej vyzdobu tried a pomoc pri estetizacii - dovoz zdarma, za material na vyrobu tabla - - - - šitie kostymov ku Dňu matiek - Jozefovi Pilatovi, Erike Mikulovej, Gabriele Kerekovej, Anne Markovej fi nančnu pomoc - - - Magdalene Magdolenovej, Miroslave Pilipovej, Deziderovi Hunkovi, Hane Mekyšovej - - - - - - - s.r.o Topoľčany konania vyznamnych podujati školy - Mesto nad Vahom, Konex plus Sk Rožňava a Mikulaša - rozvoj činnosti školy, a ktori sa aktivne zapojili do zberu stareho papiera PaedDr. Jana Somogyiova riaditeľka školy Miriame Magdolenovej za darovanie stromkov, ich vysadbu, material na šitieŽanete Beňuškovej, Miroslave Magdolenovej, Martine Magdolenovej,za material naVladimirovi Kovačikovi za vybavenie zľavy na počitačove stoly a kresla,Viliamovi Gajdošovi za bezplatne poskytnutie autobusu do TopoľčianPetrovi Števankovi, Milanovi Vargovi za darovanie koženkyJozefovi Majbovi za polystyren na nastenkyHane Mekyšovej, Miroslave Magdolenovej, Erike Mikulovej za material aJane Bezakovej, Zlatici Ďurišovej, Marii Kaňovej, Silvii Michalidesovej,zaJane Dedikovej za zakupenie lopt, umelych kvetovZlatici Ďurišovej za vyšivanie obrazov na chodbu MŠZuzane a Jozefovi Pilatovcom, Ivete Sasovej, Mgr. Ivane Gajdošovej,za ovocie a sladkosti pre detiPavlovi Balajkovi za poskytnutie vačšieho množstva papieru do zberuDeziderovi Hunkovi za bezplatny odvoz papiera do zbernych surovinHelene Raučinovej za poskytnutie vačšieho množstva papieru do zberuMarte Bezakovej za material na vyrobky na adventny jarmokSilvii Michalidesovej za zakupenie knihJozefovi Pilatovi za zakupenie vianočnych ozdobJaroslavovi Darmovi, Šimonovianska pekareň Partizanske, Tekko Slovakiaza obohacovanie pohosteni vyrobkami pri priležitostiCBA Slovakia Lučenec, Inmedia spol. s.r.o. Zvolen, Demifood s.r.o. Noveza sponzorovanie MDDvšetkym rodičom a priateľom školy, ktori prispeli dvomi percentami z dani na Simonka Gogová 4.B 9 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY Zasadnutia poradneho organu Rady školy (ďalej RŠ) sa uskutočňovali v dohodnutych štvrťročnych intervaloch. Na našich zasadnutiach sa RŠ oboznamuje s činnosťou školy, s priebežnymi vysledkami vo vyučovacom procese, s problemami v oblasti spravania problemovych žiakov, s fi nančnou situaciou v oblasti prenesenych a originalnych kompetencii. Ďalej RŠ rozhodovala o fi nančnom využiti 2 % z dani. Zo ziskanych fi nančnych prostriedkov sa fi nancuje pitny režim pre všetky deti materskej a zakladnej školy. Podľa rozdielu fi nančnych prostriedkov RŠ schvaľuje nakup pomocok pre deti MŠ a ZŠ na podporu vzdelavania. Prve zasadnutie Rady školy viedol predseda Ing. A. Paluš. Na tomto zasadnuti p. riaditeľka školy predniesla spravy o: - organizačnom zabezpečeni noveho školskeho roka 2009/2010, - školskom vzdelavacom programe v MŠ, - vychovnom programe v ŠKD, - školskom poriadku školy. Ing. Alexander Paluš po 19 rokoch skončil posobenie vo funkcii predsedu Rady školy, preto 2. zasadnutie RŠ malo jediny program - voľbu predsedu Rady školy. Novym predsedom RŠ sa stala p. Hana Kovačikova a podpredsedom Bc. Andrea Bezakova. Všetkym členom RŠ tymto ďakujem za doveru. Pod novym vedenim sa 24. 11. 2009 uskutočnilo vyberove konanie na funkciu riaditeľa školy. Vyberovu komisiu tvorili: všetci členovia RŠ, pozorovateľ zo Štatnej školskej inšpekcie a pozorovateľ z Krajskeho školskeho uradu. Volilo sa tajnym hlasovanim. Jednohlasne za riaditeľa školy bola zvolena p. PaedDr. Jana Somogyiova. Rada školy oboznamila zriaďovateľa školy s vysledkom volieb a podala navrh na jej vymenovanie. V školskom roku 2009/2010 sa RŠ oboznamovala s novymi projektmi, do ktorych sa škola uspešne zapojila. Najvačšim uspešnym projektom sa stal projekt „Rekonštrukcia školy“ Tato rekonšrukcia prebieha prave v tychto junovych dňch. V šole sa buduje nove socialne zariadenie pre telesne postihnutych v budove 2. st., vymena okien, rekonšrukcia strechy a zateplenie budov novou fasadou. RŠs poľtovanim prijala skutočosť ž do prave prebiehajuceho projektu nebola zahrnuta budova telocviče so štňmi. Pritomni čenovia RŠpreto jednohlasnym odsuhlasenim prijali opatrenie –napisaťžadosťzriaďvateľvi šoly, kde odporuč uvoľiťfi nanče prostriedky 10 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 na rekonštrukciu telocvične so šatňami v uspornom režime. Na rozpočte a uvoľneni fi nančnych prostriedkov sa pracuje. Na zaver chcem poďakovať vedeniu školy a všetkym členom Rady školy za spolupracu, pritomnosť na zasadnutiach a hlavne za pomoc pri riešeni problemovych situacii. Hana Kovačikova, predseda Rady školy SPRÁVA O ČINNOSTI RADY RODIČOV Novy školsky rok 2009/2010 priniesol zmeny vo vedeni Rady rodičov aj Rady školy. Rozlučili sme sa s panom Ing. A. Palušom, ktory viedol posledne plenarne zasadnutie vedenia školy s rodičmi. Na tomto zasadnuti odznela kratka sprava o činnosti Rady a o spravovani fi nančnych prostriedkov v ramci ZRPŠ. Nasledne po plenarnom zasadnuti zasadla Rada rodičov za učasti všetkych triednych dovernikov zvolenych pre tento školsky rok. Hlavny bod programu bola voľba predsedu Rady rodičov. Novym predsedom sa stala Bc. Andrea Bezakova. Zasadnutia Rady školy sa konali počas školskeho roka v pravidelnych intervaloch, a preto sa chcem poďakovať všetkym členom Rady. Na zasadnutiach Rady nas riaditeľka školy vždy dokladne informovala o vychovno - vyučovacich vysledkoch za všetky štvrťroky. Riešilo sa materialne zabezpečenie školy, fi nančna situacia. V tomto šk. roku taktiež pomohol prispevok 2% z dani. Peniaze boli použite na rozne akcie jednotlivych ročnikov podľa potreby a na materialne vybavenie tried. Pri priležitosti Dňa učiteľov sme si uctili každeho učiteľa a zamestnanca našej školy symbolickou ružou. V mene všetkych rodičov sa chcem aj touto cestou poďakovať vedeniu školy, celemu pedagogickemu zboru za ich obetavu pracu s našimi deťmi. Chcem sa poďakovať uspešnym žiakom za dosiahnute vysledky a reprezentaciu školy a obce na okresnych, krajskych a celoštatnych suťažiach. Prajem Vam všetkym prijemne prežitie prazdnin, aby ste načerpali veľa sil a pozitivnej energie do noveho školskeho roku 2010/2011. Bc. Andrea Bezakova, predseda Rady rodičov 11 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zly stravovaci režim može byť spušťačom pre rozne zdravotne ochorenia. V sučastnosti medzi najčastejšie nedostatky vo vyžive deti patri zvyšeny energeticky prijem, nadbytočny prijem tukov, cukrov , soli . Na druhej strane ide o nedostatočnu konzumaciu zeleniny, ovocia, ryb a vdosledku toho nedostatočny prijem vitaminov, mineralnych latok a vlakniny. Nespravna vyživa deti može sposobiť rozne poškodenia zdravia, napr. poruchy rastu a vyvinu, vznik tučnoty, častejšie infekcie a pod. Zavažnym zdravotnym dosledkom nadmerneho prijmu potravy nevhodneho zloženia je vznik obezity. Vyhodou školskeho stravovania je plnohodnotny teply pokrm, obed v primeranom čase a prepracovany jedalny listok. Okrem toho školske obedy su planovane, jedla su pestro obmieňane, musia spĺňať prisne hygienicke a medzinarodne platne normy. Jedalny listok je vypracovany tak, aby vyhovoval pestrosťou stanovenym kriteriam. Ide najma o podavanie mlieka a mliečnych vyrobkov, ovocia a zeleniny, čerstvych šalatov. Školska jedaleň je zapojena do školskeho mliečneho programu a toho roku sme sa zapojili aj do projektu Zdravou mliečnou školou /školska mliečna liga /, kedy k obedu podavame deťom rozne druhy jogurtov a jogurtovych napojov, ktore priaznivo vplyvaju na zabezpečovanie zdravej vyživy a spravnych stravovacich navykov deti, ovplyvňuju ich vzťah k mlieku a mliečnym vyrobkom. Preto sme pripravili pre deti mliečny deň / Svetovy deň mlieka/ ,ktory sa realizuje druhy majovy tyždeň. Deti si mohli vybrať z roznych druhov mliečnych napojov, každy dostal jogurtovych napoj i jogurt. Deti l. stupňa vymaľovali kravičky a tieto kresby nam skrašlili jedaleň. Najkrajšie kresby boli ocenene sladkosťami od sponzorov. Uzatvorenim zmluvy s Fructop- Ostratice v ramci projektu ovocie a zelenina do škol je možne od marca obohatiť stravu aj ovocim a ovocnymi šťavami podavanymi k obedu , ktore su dotovane z europskych fondov. V tomto školskom roku sme mohli deti potešiť sladkosťami od sponzorov. V buducnosti sa chceme podielať na akciach poriadanych školou a pripravovať kvalitnu a pestru stravu pre deti i ostatnych stravnikov. Jaroslava Korcova, veduca ŠJ Spokojní stravníci 12 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Areal školy pozostava zo štyroch budov a školskeho pozemku - budova A - 1. stupeň - budova B - 2. stupeň - budova C - ŠKD, ŠJ - budova D - MŠ - školsky pozemok Celkovy počet tried je 18, z toho 8 tried na 1. stupni, 10 tried na 2. stupni, špecialnych učebni je 8 (jazykova, prirodopisna, zemepisna, fyzikalno-chemicka, počitačova, školska kuchynka, dielne). V materskej škole sa nachadzaju 3 triedy a v školskom klube deti 3 oddelenia. Budova 1.stupňa Budova 2. stupňa Školský klub detí a školská jedáleň Materská škola 13 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010 Vedenie školy: riaditeľka školy PaedDr. Jana Somogyiova štatutarna zastupkyňa riaditeľky Adriana Kučerkova zastupkyňa riaditeľky Mgr. Eva Kolnikova zastupkyňa riaditeľky Jana Bezakova Zuzana Krošlakova od 1. 1. 2010 Pedagogicky utvar: netriedni učitelia: Mgr. Peter Gašparik – vychovny poradca Mgr. Ivana Gajdošova – školsky špecialny pedagog Mgr. Miroslava Somogyiova Mgr. Maria Znašikova od 9. 11. 2009 kňazi: Mgr. Jan Šimko Pedagogický zbor učitelia: I.B - Mgr. Miriam Bezakova II.A - Mgr. Beata Bezakova II.B - Mgr. Emilia Šakova Mgr. Martina Kvasnicova do 31. 12. 2009 III.A - Mgr. Katarina Mozolova III.B - Mgr. Maria Cabadajova IV.A - Mgr. Marcela Križmova IV.B - Mgr. Eva Mozolova V.A - PaedDr. Lucia Patakova V.B - PhDr. Denisa Horvathova VI.A - PaedDr. Andrea Gubova VI.B - Mgr. Andrea Doktorova VII.A - Mgr. Jana Magdolenova VII.B - Mgr. Jana Beňuškova VIII.A - Mgr. Peter Vraňak VIII.B - PaedDr. Andrej Petrik IX.A - Mgr. Bernadetta Bubenikova IX.B - PaedDr. Marta Podmanicka Mgr. Marek Olšansky od 2. 11. 2009 I.A - PaedDr. Jana Mikušova 14 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 vychovavateľky ŠKD: I. odd. Maria Puchovska II. odd. Anna Bronišova Bc. Stanislava Krupkova od 2. 11. 2009 III. odd. Mariana Magdolenova učiteľky MŠ: Maria Kollarikova Anna Kmotorkova Anna Furekova od 13. 1. 2010 Zuzana Krošlakova Anna Minarikova Terezia Magdolenova Hospodarsko–spravny utvar: veduca utvaru : Daniela Fabianova personalna referentka: Marcela Kakošova školnik: Ladislav Hudec upratovačky ZŠ: Zuzana Minarovičova Elena Vlhova Anna Podhorska Miroslava Magdolenova kurič: František Bezak školnička MŠ: Helena Jankejova pračka MŠ: Jana Voroššova Utvar školskeho stravovania: veduca ŠJ: Jaroslava Korcova kucharky: Maria Danakova Daniela Kakošova Alexandra Lydaiova Katarina Kovačikova Vychovávateľky ŠKD Vychovávateľky MŠ Hospodársko-správny útvar 15 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY OCENENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV Učiteľmi su ti, čo použivaju samych seba ako mosty, po ktorych pozyvaju kračať svojich žiakov. Potom im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a povzbudzuju ich, aby stavali vlastne mosty. N. Kazantzais Za roky posobenia v našej škole naplno rozvinuli a uplatnili svoje pedagogickeschopnosti a su oporou pedagogickeho kolektivu. Vo vychovno-vdelavacej praci dosahuju vyborne vysledky najma vďaka odbornej erudovanosti, pedagogickemu taktu a charakterovym vlastnostiam, s ktorymi pristupuju pred žiakov. Svoje umelecke citenie prenašaju na žiakov pri priprave na suťaže v prednese poezie a prozy a talentovanych žiakov motivuju aj k vlastnej literarnej tvorbe. Pod ich vedenim reprezentuju žiaci našu školu i obec nielen na okresnych, krajskych, ale i celoslovenskych suťažiach. Vo svojom voľnom čase pripravuju so žiakmi kulturne programy, ktore svojou vysokou umeleckou hodnotou dvihaju uroveň kulturnych podujati v škole i v obci. Vo voľnom čase sa venuju svojim zaľubam, pani učiteľka Bubenikova neunavne vedie žensky spevacky zbor, s ktorym vystupuje na roznych podujatiach a pani učiteľka Horvathova tvori citlive lyricke verše, ktore jej vyšli aj v Zborniku poezie. PhDr. Denisa Horvathova, ocenena Okresnym školskym uradom za vynikajuce vysledky v pedagogickej praci Mgr. Bernadetta Bubenikova, prevzala ocenenie „Vynikajuci pedagog Trenčianskeho kraja“ udelene KŠ v Trenčne 16 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Prirodzenu autoritu oboch našich kolegyň uznavaju nielen žiaci a kolegovia, ale aj široka verejnosť rodičov i predstaviteľov obce. Za ich obetavu pracu im patri naše poďakovanie. S dlaňou plnou lasky Sú práve ako s a presne ako padajúca hviezda. Ujdime z polí ako divé maky a oni – vážni – s dla naveky v nás hniezdia. Jaroslav Rezník ťahovavé vtákyňou plnou lásky Je šťastim stretnuť dobreho, obetaveho, tolerantneho, nezištneho a mileho človeka. A ešte vačšim šťastim je byť s takymto človekom na jednom pracovisku, kde po jeho boku možete pracovať, učiť sa a tvoriť nove skutočnosti. kolegyňa Benetka Bubenikova patri medzi takychto ľudi. Naša Ako učiteľka vykonavala na vyučovani všetko v znameni „dobrej žatvy“. Vžy presne vedela, kde žakom treba dodaťodvahy, kde lasku, kde rozozvučťstruny citu. Učla ich laske k rodnemu jazyku, odhaľvala im zakutia literatury. Jej domenou bola vyuča hudobnej vychovy. Zapisala sa do dejin šoly ako zbormajsterka i ako autorka šolskej hymny. Jednoducho, usilovala sa, aby žaci vstupovali do sveta poznania i umenia. Naš mila kolegyň, pani učteľa Benetka Bubenikova ukonč v tomto šolskom roku svoje pedagogicke posobenie. Radi využvame stranky tohtoročej spravy na vyjadrenie vďky, na vyjadrenie ucty pred plodnym a nesmierne tvorivym obdobim prežtym v šole. Radi by sme jej spoloče zažlali pokoj a pohodu do ďlšch dni v kruhu svojej rodiny a priateľv, aby sa jej z tvare nestratil usmev a nech jej nova žvotna etapa dycha šťstim! Spevácky zbor pod vedením p.uč. Bubeníkovej dodal dôstojnosť každej školskej slávnosti 17 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Z PLÁNU PRÁCE ŠKOLY AUGUST 2009 17.8. Gremialna porada 24.8. Pedagogicka rada Pracovna porada pedagogickych zamestnancov preberanie žiakov z MŠ do 1. ročnika preberanie žiakov zo 4. ročnika do 5. ročnika 25.8. Pracovna porada s novoprijatymi zamestnancami Zasadnutia veducich MZ, PK, VP, ŠP a koordinatorov 27.8. Školenie BOZP pre všetkych zamestnancov SEPTEMBER 2009 1.9. Deň Ustavy SR – deň pracovneho pokoja 2.9. Slavnostne otvorenie školskeho roka 2009/10 6.9. Celoslovenske fi nale „Hľadame noveho Jozefa Placheho“ v Novej Dubnici 7.9. Začna pitny režm pre žakov Gremialna porada 7.9. Skompletizovaťa aktualizovaťudaje v AsC programe 8.9. Medzinarodny deňgramotnosti 9.9. Pedagogicka rada Pracovna porada Odovzdaťplany MZ, PK, VP, koordinat., šecial. pedagoga 10.9. Vydaťvzdelavacie poukazy žakom Poznavacia vychadzka do prirody: EKO-DEŇv MŠ(Babkin haj, Lužy les) 11.-12.9. Cyklicke šolenie tvorivej gramatiky 15.9. Deňpracovneho pokoja 16.9. Medzinarodny deňochrany ozonovej vrstvy 21.9. Zasadnutie Rady šoly 24.9. Teoreticka priprava žakov 2. stupeňv triedach pred učlovym cvičnim Vychadzka do Lužeho lesa spojena s kreslenim deti v prirode a so zbieranim prirodnin - MŠ25.9. Učlove cvičnia –prakticka priprava na stanovišiach 27.9. Deňeura 28.9. Navševa vystavy ovocia a zeleniny jednotlivymi triedami Plenarna schodza ZRPŠpre ZŠTriedne rodičvske združnie Vybor Rady rodičv 29.9. Plenarna schodza ZRPŠpre MŠNavševa zubnej ambulancie v Chynoranoch –MŠ30.9. Odborny seminar - reforma v predmete NAV 18 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 OKTOBER 2009 1.10. Medzinarodny deň staršich ľudi Svetovy deň seniorov Navšteva vojenskych kasarni v Topoľčanoch deťmi MŠ 2.10. Dopravna vychova pre žiakov 3.-4. ročnikov na dopravnom ihrisku v Partizanskom Krajska suťaž „Mlady zachranar – CO“ 4.10. Vystupenie deti MŠv Klube dochodcov –Mesiac ucty k staršm Deňzvierat 5.10. Medzinarodny deňučteľv 5.-9.10. Tyžeňšortu v MŠPracovna porada pedagogickych zamestnancov Zasadnutie Rady šoly 6.10. Deňobeti Dukly Krajske kolo v cezpoľom behu –Dubnica nad Vahom Zasadnutie MZ –3.-4. ročik 7.10. Zakladne kolo v minifutbale dievčt v Partizanskom 8.10. Zakladne kolo v minifutbale staršch žakov v Bošnoch Zasadnutie MZ ŠD Prednaša na temu „restnopravna zodpovednosť“ spojena s besedou určna pre žakov 8. a 9. ročik 9.10. „Šrkaniada“ –ŠD Hlbinove Kršeňny –suťžv prednese poezie 10.10. Svetovy deňzdravia 12.-16.10. Šola v prirode pre žakov 3.-4. ročika v Hornej Vsi 13.10. Navševa Chynorianskeho muzea deťi MŠ16.-17.10. Šultetyho rečňvanky“ –preberanie ocenenia vo Veľom Krtiš 16.10. Svetovy deňvyžvy 17.10. Medzinarodny deňboja proti chudobe 20.10. Exkurzia do hvezdarne - žaci 4. ročika Rozhlasova relacia v obci pri priležtosti Mesiaca ucty k staršm 22.10. Medzinarodny deňšolskych knižic Zasadnutie stravovacej komisie 23.10. Celorepublikovy Deňjablka v Š 26.-30.10. Vystava prac deti MŠz prirodnin „Črujeme s Gašankom“ 27.10. DeňČrnovskej tragedie Imatrikulacia pre žakov 1. ročika Ochutnavka ovocia a zeleniny pre deti MŠ–prevencia proti obezite 29.10. Deňnarodenia ĽŠura 29.-30.10. Jesenne prazdniny 30.10. Vyroče deklaracie slovenskeho naroda 19 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY NOVEMBER 2009 1.11. Sviatok všetkych svatych 2.11. Pamiatka zosnulych 5.11. Kampaň „Aby deti nezomierali“ –dopravna vychova 1. ročik Komparo 2009 –cvičy monitor Burza strednych šol v Partizanskom 4.11. Okresna olympiada v SJL v CVČPartizanske Pracovne stretnutie riaditeliek MŠ9.11. Navševa učteliek MŠv 1. ročikoch Profesionalna orientacia žakov 9. ročikov –UPSVaR PE 10.11. Navševa požarnej zbrojnice deťi MŠ12.11. Otvorena hodina z VLA v 4.A triede Zasadnutie MZ 3. a 4. ročika 13.11. Okresne preteky v streľe zo vzduchovej pušy CVČPE Vystupenie kuzelnika pre deti MŠNavševa kulturneho vystupenia Lučice v Piešťnoch 17.11. Deňboja za slobodu a demokraciu –deňpracovneho pokoja 18.11. Modernizacia vzdelavania v Prievidzi 19.11. Porada vychovnych poradcov Navševa zdravotneho strediska deťi MŠ23.11. Pedagogicka rada: - Vyhodnotenie vychovno-vyučvacich vysledkov za 1. švrťok - Praca MZ, PK, VP, Š, koordinatorov Pracovna porada Triedne ZRPŠ–1. stupeň23.-27.11. Tyžeňotvorenych dveri v ZŠa MŠpre rodičv 24.11. Exkurzia deti MŠdo počtačvej učbne 30.11. Triedne ZRPŠ–2. stupň DECEMBER 2009 1.2. Svetovy deň boja proti AIDS Zakladne kolo v basketbale dievčat 2.12. Medzinarodny deň zrušenia otroctva Školenie digitalna gramotnosť – Prievidza 3.12. Medzinarodny deň zdravotne postihnutych Krajska suťaž v olympiade SJL v Trenčine Zakladne kolo v basketbale chlapcov Otvorena hodina z HUV v 5.A triede Babkove divadlo v MŠ „O hračke, ktoru nikto nechcel“ 4.12. Mikulašv šole Vyhodnotenie a ocenenie žakov za zber papiera 20 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 6.12. Adventny koncert v miestnom kostole Adventny jarmok 8.12. Krajske kolo „...a Slovo bolo u Boha“ v Trenčne 10.12. Deňľdskych prav 15.12. Šolske kolo Pytagoriady –3.,4., 5. roč „a Vianoce je to tak“ –posedenie pri stromčku v MŠ16.-21.12. Fyzicka inventura majetku 17.12. Šolske kolo suťž „Šliansky Maťo“ 18.12. Vianoce, čs pokoja –vianoča besiedka v ŠD 22.12. Predvianoče posedenie zamestnancov šoly v rešauracii Nemec Vinšvanie k bližacim sa vianočym sviatkom 23.12.-8.1. Vianoče prazdniny 25.12. Jasličova slavnosť JANUAR 2010 1.1. Deň vzniku SR – štatny sviatok 6.1. Traja krali – deň pracovneho pokoja 11.1. Novoročny prihovor riaditeľky školy Gremialna porada veducich zamestnancov Školenie BOZP 12.1. Navšteva rimsko-katolickeho kostola „Ježiško sa narodil“ - MŠ13.1. Pracovna porada pedagogickych zamestnancov 14.1. Prednaša pre rodičv deti v predšolskom veku na temu: Šolska zrelosťZasadnutie MZ roč 1.-2., 3.-4., 18.1. Mimoriadne triedne rodičvske združnie pre žakov 4. ročikov 19.1. Okresna olympiada v anglickom jazyku –CVČPE Zapis deti do 1. ročika 20.1. Šolske kolo matematickej olympiady v 4. roč Zapis deti do 1. ročika 21.1. Okresna suťž„Šliansky Maťo“ –CVČPE Zasadnutie Rady ZOOZ v Trenčne 25.1. Klasifi kača porada –vyhodnotenie vychovno-vyučvacich vysledkov za 1. polrok Hodnotiaca pedagogicka rada Vyhodnotenie prace MZ, PK, IVVP integrovanych 27.1. Deňpamiatky holokaustu Okresne kolo matematickej olympiady v ZŠV. Okruža PE Otvorena vyučvacia hodina pre rodičv v 2. triede MŠ29.1. 4-ta vyuč hodina –vyhodnotenie vysledkov za 1. polrok prostrednictvom šolskeho rozhlasu 1. stupeň–vysvedčnie 4. hod. v triedach 2. stupeň–vysvedčnie 5. hod. v triedach 21 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY FEBRUAR 2010 1.2. Pracovna porada všetkych zamestnancov ŠKD v systeme vyučovania v Banskej Bystrici Hodnotiaca pedagogicka rada - Vyhodnotenie vychovno-vyučovacich vysledkov za 1. polrok Pracovna porada 2.2. Školske kolo „Rozpravkove vretienko“ roč 2.-4. 3.2. LVVK –Stara Myjava 3.2. Okresne kolo BiO kategoria C vo Veľych Bieliciach Zakladne kolo vo vybijanej žačk Otvorena hodina v III. triede MŠZasadnutie vyboru občanskeho združnia Detsky svet 5.2. Ukončnie kurzu spoločnskeho tanca a spravania –Venčk 2010 8.2. Zasadnutie Rady šoly 9.2. Divadelne predstavenie v anglickom jazyku v KD Chynorany Navševa divadelneho prestavenia deťi MŠ„ko išo vajce na vandrovku“ v Nitre Krajske kolo „Šliansky Maťo“ –prednes slovenskej povesti v Trenčanskych Tepliciach SuťžPriroda plna vedomosti vo hvezdarni Veľe Bielice 10.2. Okresne kolo Geografi ckej olympiady v ZŠNadraža PE 11.2. Svetovy deňchorych 12.2. Zabavne dopoludnie pre deti MŠ„eseľe sa v maskach“ Fašangovy karneval VŠD 15.2. Diagnostikovanie šolskej zrelosti predšolakov –CPPP PE 16.2. Regionalne kolo v stolnom tenise –ZŠOslany Navševa Pamatnej izby V. Beniaka so sprievodnym slovom MŠ18.2. Otvorena vyučvacia hodina zo SJL v 4.B triede –čtanie 19.2. Zakladne kolo vo volejbale chlapcov –ZŠVeľe Bielice 21.2. Medzinarodny deňmaterinskeho jazyka 22.-26.2. Jarne prazdniny MAREC 2010 1.3. Gremialna porada Pracovna porada pedagogickych zamestnancov 1.-5.3. Plavecky vycvikovy kurz žiakov 2.-3. ročnika 2.-3.3. Zapis deti do MŠ 2.3. Krajske kolo – stolny tenis – ZŠ Veľke Uherce 3.3. Stretnutie pracovničok CPPaP z PE s rodičmi predškolakov - diagnostikovanie školskej zrelosti 4.3. Zakladne kolo – volejbal dievčata – ZŠ Veľke Bielice Zasadnutie MZ – triednych učiteľov 9.3. Krajske kolo – Rozpravkove vretienko – Trenčianska Tepla 22 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 10.3. Testovanie žiakov 9. ročnik – MONITOR Stretnutie vychovavateliek okresu PE 12.3. Biblicka olympiada – okresne kolo – ZŠ Skačany Okresne kolo – Fyzikalna olympiada – ZŠ Veľke okružna PE Rozpravkove javisko – regionalna prehliadka divadelnych suborov v Prievidzi 15.3. Štandardizacie psycho. testov – testovanie žiakov CPPaP z PE Školske kolo suťaže Beniakove Chynorany 15.-19.3. Vystava knih a ilustracii rozpravok pre deti MŠ „Z rozpravky do rozpravky“ 16.-18.3. Navševa miestnej a šolskej knižice 16.3. Okresne kolo Šurov a Dubčkov retoricky Uhrovec Krajske kolo BIO kategoria „“ –Považka Bystrica 17.3. Krajske kolo GEO –ZŠMalinovskeho PE Tvoriva dielň v ŠD –Zdobenie kraslic 20.3. DeňZeme 21.3. Medzinarodny deňboja proti rasovej diskriminacii Svetovy deňlesov 23.3. Okresne kolo v prednese poezie a prozy „eniakove Chynorany“ I. kategoria ABC kviz mladeho zdravotnika pre deti MŠ24.3. Okresne kolo v prednese poezie a prozy „eniakove Chynorany“ II. a III. kategoria Cvičnie v prirode –1. stupeň25.3. Deňzapasu za ľdske prava 26.3. Kulturno-spoločnsky program spojeny s oceňvanim učteľv okresu PE 28.3. Deňučteľv 30.3. Vystava veľonočych kraslic spojena s ukažou zdobenia pre MŠ APRIL 2010 1.-6.4. Veľkonočne prazdniny 7.4. Jarne upratovanie, separacia odpadu v MŠ Svetovy deň zdravia Okresne kolo matematickej olympiady 8.4. Obrazkove čitanie na temu Jar – MŠ do 9.4. Testovanie žiakov zamestnancami CPPPaP z PE štandardizacia psychotestov 12.4. Gremialna porada Okresne kolo – Pytagoriada 3.-7. ročnik 13.4. Okresne kolo – Pytagoriada 8. ročnik Školske kolo – Slavik Slovenska pre žiakov 1. stupňa 14.4. Školske kolo - Slavik Slovenska pre žiakov 2. stupňa Okresne kolo BiO kategoria E – zoologia 23 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY 15.4. Okresne kolo BiO – botanika, geologia Zabavno-suťažne dopoludnie „Poskakuj si s nami“ –MŠKrajske kolo –chemicka olympiada 16.4. Deňnarcisov –zbierka pre onkologickych chory pacientov 19.4. Pedagogicka rada Sprava o vychovno-vyučvacich vysledkoch za III. švrťok Pracovna porada Triedne rodičvske združnie –2. stupeň21.4. Navševa Tribečkeho muzea v Topoľčnoch 26.4. Triedne rodičvske združnie –1. stupeň27.4. Vychadzka do prirody –liečve byliny –MŠ30.4. Sadenie majov MAJ 2010 1.5. Sviatok prace – štatny sviatok 3.5. Svetovy deň slobody tlače Pracovna porada Zasadnutie Rady rodičov 4.5. Vyročie umrtia M. R. Štefanika Seminar – ŠKD v systeme vychovy v Banskej Bystrici Vyhodnotenie vytvarnej suťaže v PE – Požiarny zbor 7.5. Krajska suťaž v prednese poezie a prozy „Podjavorinskej Bzince“ 8.5. Deňviťzstva nad fašzmom 9.5. Slavnostny program ku Dň matiek 10.5. Krajske kolo v malom futbale dievčt –CVČBanovce nad Bebravou 11.5. 2-he učlove cvičnie pre 2. stupeň–teoreticka priprava Recitače dopoludnie v MŠ12.5. Žaci 2. stupň –2-he učlove cvičnia –prakticka čsťSlavnostne otvorenie OOĽ –starš žaci Učsťžakov 1. stupň a deti MŠna slavnostnom otvoreni Didakticke hry –teoreticka čsť–1. stupeň13.5. Didakticke hry –prakticka čsť–1.stupeňSlavnostne otvorenie OOĽ –mladš žaci 16.5. Medzinarodny deňrodiny 17.5. Navševa ZUŠdeťi MŠZasadnutie Rady šoly 17.-21.5. Tyžeňboja proti stresu –muzikoterapia v MŠ18.5. Okresna suťžz dejepisu „rinasta komnata“ ZŠR. Jaška PE 20.5. Okresne kolo BiO kategoria „“ –ZŠVeľe Bielice 23.5. Svetovy deňmlieka 25.5. Pime vodu z vodovodu –projekt Zdrava šola Medzinarodny deňAfriky 28.5. Krajske kolo Slavik Slovenska –ZUŠTrenčn 24 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 JUN 2010 1.6. MDD – Deň hier v MŠ - Deň deti v ŠKD 3.6. Konzultačny deň pre rodičov Krajske kolo „Na bicykli bezpečne“ –Považka Bystrica 3.6. Ukončnie adaptačeho vzdelavania Otvorena vyučvacia hodina z ANJ v 7.A triede Otvorena vyučvacia hodina v ŠD –III. oddelenie 4.6. Okresna suťžmladych požarnikov „lameň“ –Krasno 7.6. Ukončnie adaptačeho vzdelavania Otvorena vyučvacia hodina z PRI v 4.A triede Pracovna porada 8.6. Zasadnutie integračej komisie Vychadzka k rieke Nitre –MŠ9.6. Šolsky vylet do Trenčna pre 1., 2, ročik a 4.A trieda 11.6. Atleticke preteky pre žakov 1. stupň –ZŠVeľa okruža PE 14.-18.6. Zber novinoveho papiera 15.6. Protidrogova prevencia beseda pre deti MŠ16.6. Šolsky vylet do Bratislavy –3. ročik a 4.B trieda 21.6. Klasifi kača porada - spravy o vychovno-vyučvacich vysledkoch Pracovna porada 21.-24.6. Zber kartonu 22.6. Šolsky vylet 6.A, 6.B, 5.B do B. Bystrice a Zvolena 23.6. Šolsky vylet 5.A, 7.B do Banskej Šiavnice 23.-25.6. Celoslovenske fi nale vo futbale dievčt –Trebišv 24.6. Šolsky vylet 7.A, 8.A, 8.B do Banskej Šiavnice 24.-25.6. Celoslovenska prehliadka v prednese poezie a prozy „viezdoslavov Kubin“ –Dolny Kubin 28.6. Triednicke prace, brigada, okolie šoly 29.6. Rozluča s predšolakmi Triednicke prace, brigada, okolie šoly Hodnotiaca pedagogicka rada Rada šoly Rada rodičv 30.6. Slavnostne ukončnie šolskeho roka - kulturny program –9. ročik Noc v ŠD –pozorovanie hviezdnej oblohy 25 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH VYHLÁSENÝCH RIADITEĽOM ŠKOLY Najuspešnejši žiak školy V umeleckej oblasti: Veronika Petrašova, 9.B študia v našej škole sa vždy usilovala dosiahnuť vyborne vysledky. Dosledne sa starala o poriadok a čistotu v triede, pripravovala material na nastenku. I počas mimo vyučovacich aktivit sa zapajala do aktivit organizovanych školou. V tomto roku veľmi uspešne riešila Chemicku olympiadu, v ktorej ziskala 3. miesto v okresnom kole a stala sa uspešnou riešiteľkou v krajskom kole (10. miesto). Prave v 9. ročniku sa v plnej miere rozvinul jej zmysel pre umelecku literaturu. Jej vlastna tvorba – lyricke basne zaujali porotcov v dvoch celoslovenskych literarnych autorskych suťažiach Mlade talenty a Škultetyho rečňovanky, kde Veronika ziskala dve 1. miesta. V okresnom kole literarnej časti suťaže Europa v škole jej bolo udelene 3. miesto. Počas roka svoju tvorbu posielala i do ďalšich literarnych suťaži. Aktivne sa zučastnila i stretnuti literarnych klubov Poet v Prievidzi a v Partizanskom. Bola veľkou oporou v divadelnom subore Hlučne ticho i aktivnou prispievateľkou do školskeho časopisu Pod lupou. – počas celeho Nataly Rosova, 6.B žiačkou, ktora dosahuje vynikajuce študijne vysledky, pre spolužiakom je vzorom v spravani. Svoj talent a všestrannosť pretavila do roznych aktivit v oblasti vedomostnych suťaži – zapajala sa do matematickych suťaži, ziskala 2. miesto v okresnom kole Geografi ckej olympiady. Oblasťou jej najvačšieho zaujmu sa však stal prednes poezie a prozy a učinkovanie v uspešnom detskom divadelnom subore Hlučne ticho i v recitačnom kolektive Čmaranice, ktory ziskal 3. miesto v krajskom kole Podjavorinskej Bzince. Neunavne počas celeho roka sa vo svojom voľnom čase svedomito pripravovala na recitačne suťaže, vlastnym tvorivym potencialom sa vždy zmocnila literarneho textu. V tomto roku sa jej konečne vyplnil sen – viťazstvami v okresnom kole suťaže Beniakove Chynorany a v krajskom kole Podjavorinskej Bzince sa dostala do celoslovenskej prehliadky Hviezdoslavov Kubin. Okrem toho sa v tomto roku prebojovala prvymi miestami v prednese povesti do celoslovenskeho kola suťaže Šalianskeho Maťka. Ďalši vyrazny – je nesporne veľmi talentovanou 26 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 uspech dosiahla v literarnej suťaži Europa v škole, kde sa jej praca dostala do celoslovenskeho kola. Jej neunavna praca priniesla aj ďalšie ovocie – 1. miesto v regionalnom kole suťaže Hlbinove Kršteňany, 2. miesto v krajskom kole „...a Slovo bolo u Boha“, 3. miesto v retorickej suťž Šurov a Dubčkov retoricky Uhrovec. V zaujmovej oblasti Lukaš Tatarka, 8.B roznych chovateľskych podujati. V auguste 2009 ziskal 2. miesto v celoslovenskej suťaži Mlady chovateľ, ktora sa konala v Liptovskom Hradku. - žiak sa pravidelne zučastňuje Denis Bezak, 9.A v chove exotov pravidelne využiva v suťaži MCH (Mlady chovateľ), kde ziskal 3. miesto na celoslovenskom kole tejto suťaže - žiak svoje chovateľske vedomosti V športovej oblasti: Družstvo žiačok v minifutbale v zloženi Maria Paulenova, Ľudmila Maťavkova, Henrieta Šupova, Nikola Rybanska, Lucia Dovalovska, Klaudia Podhorska, Denisa Vaňova, Kristina Podobova, Martina Bujnova a Lenka Dobročaniova, ktore ziskali prve miesta vo všetkych postupovych suťažiach a prebojovali sa na majstrovstva Slovenska, kde skončili na 1. mieste. 27 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Pochvalne uznanie udelene: starostom obce Chynorany Roman Toman, 6.B a vzorne spravanie. Ochotne sa zapaja do akcii organizovanych školou. Zodpovedne si plni pridelene ulohy, vždy je ochotny pomocť triednej učiteľke. Zapojil sa do viacerych vedomostnych suťaži. Najlepšie uspel v biologickej olympiade, kde v okresnom kole ziskal 4. miesto. Je členom dychovej hudby Chynorianka, s ktorou sa zučastňuje na roznych podujatiach organizovanych pre obec. Zaroveň posobi aj v detskej dychovej hudbe v Hradišti, s ktorou ziskali strieborne pasmo na celoslovenskej suťaži detskych a mladežnickych dychovych hudieb. - dosahuje vyborny prospech starostom obce Nadlice Natalia Kudelova, 7.B najlepšich žiakov v triede, dosahuje vyborny prospech. Aktivne sa zapajala do organizovania triednych i školskych akcii. Zodpovedne si plni pridelene ulohy, je skromna a vždy ochotna pomocť spolužiakom. Najvyraznejšie uspechy dosiahla v recitačnych suťažiach Beniakove Chynorany a Šaliansky Maťko. V obci Nadlice pomaha pri priprave a organizovani kulturnych a spoločenskych podujati. - žiačka patri medzi starostom obce Rajčany Veronika Petrašova, 9.B ročnik ZŠ a pre jej huževnatosť, pracovitosť a tvorivy potencial sa jej podarilo dosiahnuť viacere uspechy vo vedomostnej suťaži v Chemickej olympiade a vo viacerych literarnych suťažiach pre začinajucich literarnych autorov. Veľmi vyrazne sa zapajala aj do podujati organizovanych obcou Rajčany. Stala pri nacvikoch kulturneho vystupenia pri priležitosti Dňa matiek, pracovala s mladežou v organizacii ERKO a pri roznych ďalšich činnostiach i v miestnej obecnej knižnici. – uspešne ukončila deviaty 28 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 starostom obce Livinske Opatovce: Kristina Peťovska, 5.A žiakov triedy. Veľmi ochotne a aktivne sa vždy zapaja do školskych akcii. Uspešne za zapojila i do suťaže Mlady zachranar. Žiačka je vesela, skromna, usilovna a zodpovedna. Ochotne pomaha triednej učiteľke i svojim spolužiakom. Ma veľmi pozitivny vplyv na celu triedu. Svojim vzornym spravanim je pre ostatnych žiakov vzorom. V kolektive je veľmi obľubena. - žiačka patri medzi najlepšich Suťaž v zbere papiera: V tomto šk. roku sa nam podarilo zorganizovať zber papiera dvakrat. Zbieral sa zvlašť papier a zvlašť karton v jesennom obdobi a tento sposob sa nam osvedčil aj po druhy krat v mesiaci jun. V mesiaci september sme ziskali za zber papiera 248,80 Pri vyhodnocovani umiestnenia tried sme prepočitali množstvo papiera nazbieraneho na žiaka. a v mesiaci jun 550 . Vyhodnotenie tried a jednotlivcov za zber papiera – jun 2010: I. stupeň - triedy: 2. miesto 2.A (19 ž.) s priemerom 39,89 kg na žiaka 3. miesto 1.A (15 ž.) s priemerom 37,00 kg na žiaka 1. miesto 4.A (16 ž.) s priemerom 76,56 kg na žiaka - jednotlivci: 2. miesto Bezak Adam 2.A 322 kg 3. miesto Danak David 1.B 273 kg 1. miesto Galova Adriana 4.A 1120 kg II. stupeň - triedy: 2. miesto 8.A (24 ž.) s priemerom 30,63 kg na žiaka 3. miesto 9.B (20 ž.) s priemerom 32,3 kg na žiaka 1. miesto 6.A (15 ž.) s priemerom 108,93 kg na žiaka - jednotlivci: 2. miesto Chrenko Ľuboš 8.A 352 kg 3. miesto Rybanska Nikola 9.B 293 kg Najusilovnejši žiaci, ktori doniesli viac než 100 kg papiera sa mohli tešiť z hodnotnej vecnej ceny. PaedDr. A. Petrik Mgr. M. Olšansky 1. miesto Balajka Martin 6.A 1418 kg Suťaž o najlepšiu triedu v prospechu 1. st. – 1.A a 3.B so179,5 bodmi. 2. st. – 5.B a 7.A so186 bodmi. Suťaž o najčistejšiu triedu: 1.st. – 2.B - priemer: 1,07 2.st. – 5.B - priemer: 1,61 29 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY VÝCHOVNÉ PORADENSTVO – SPRÁVA ZA ŠKOL. ROK 2009/2010 Ťažiskom prace v oblasti vychovneho poradenstva bola činnosť zamerana na problemovych žiakov a ukony veduce k uspešnemu umiestneniu žiakov končiacich školsku dochadzku. Na podnet rodičov a triednych učiteľov prebiehalala aj v tomto roku intenzivna vzajomna komunikacia školy s Centrom pedagogicko– psychologickej prevencie a poradenstva a Centrom špecialno-pedagogickeho poradenstva v Partizanskom. Časte boli osobne či telefonicke konzultacie. Pisomne sme vybavovali žiadosti o vyšetrenia problemovych žiakov, preberali pozvanky, zabezpečovali vyšetrenia a spracovavali zaverečne spravy z odbornych vyšetreni. Študium na našej škole tento rok ukončilo 35 žiakov 9. ročnika, jeden žiak osmak a dvaja piataci. Podali si spolu 82 prihlašok vo všetkych kolach prijimacieho pokračovania. Pomoc im bola sprostredkovana prostrednictvom Centra pedagogicko–psychologickej prevencie a poradenstva v Partizanskom a Uradu prace, soc. veci a rodiny v Partizanskom. Pracovnici oboch inštitucii v mesiacoch oktober – november 2009 navštivili školu a testovali profesionalnu orientaciu žiakov a informovali ich o možnostiach pri vybere strednej školy. Žiaci si mohli podať prihlašky na viacero strednych škol, zapisať sa však mohli iba na jednu. Prihlašky sme odosielali na 17 strednych škol, žiaci sa zapisali na 13 škol. Stav prijatych žiakov oproti predchadzajucemu školskemu roku vyjadruje tabuľka. V uplynulom školskom roku bolo v našej škole diagnostikovanych spolu 46 žiakov so špecialnymi vychovno–vzdelavacimi potrebami. Z tohto počtu bolo 19 deti integrovane vzdelavanych a mali vypracovane individualne vychovno– vzdelavacie programy. Mgr. Peter Gašparik, vychovny poradca Typ strednej školy Počet zapisanych žiakov do 1. ročnika SŠ Šk. rok 2008/2009 Šk. rok 2009/2010 Gymnáziá 7 9 Obchodné akadémie 8 5 Hotelové akadémie 1 1 SŠ zdravotného zamerania 0 0 Ostatné SŠ so 4-ročným odborom 14 11 SOŠ s 3- ročným odborom 15 9 Spolu žiaci deviateho ročníka 45 35 8-ročné gymnáziá ( žiaci piateho ročníka) 0 2 SOŠ s 2 - ročným odborom 1 1 30 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO Vzdelavanie deti so špecifi ckymi vychovno-vzdelavacimi potrebami sa realizuje nielen ich vzdelavanim v priestoroch špecialnych škol a zariadeni, ale i formou individualneho začlenenia v bežnych triedach zakladnych škol. Integrovane vzdelavanie predstavuje snahu o vytvorenie školy pre všetkych. Školy, v ktorej dostavaju všetky deti rovnake šance a priležitosti. Školy, ktora dava žiakom a učiteľom šancu naučiť sa pomahať tym, ktori to potrebuju. Školy, ktora pomaha vychovavať všetkych zučastnenych k tolerancii. Školy, v ktorej sa všetci možu naučiť, že byť inym ako ostatni neznamena byť zlym či menejcennym. V uplynulom školskom roku som dostala šancu aj ja. Pracovala som ako školsky špecialny pedagog v tunajšej zakladnej škole. Hlavnou naplňou mojej prace bola priama činnosť so začlenenymi žiakmi, ktori navštevovali individualne špecialno-pedagogicke korekcie v stanovenych terminoch, zvačša v rozsahu jednej vyučovacej hodiny tyždenne. Podľa druhu oslabenia sme sa v ramci korekcii spoločne so žiakmi usilovali podporiť činnosť oslabenych funkcii, potrebnych k uspešnemu zvladaniu školskych povinnosti. Podľa potreby sme precvičovali problemove učivo podľa požiadaviek vyučujucich. So žiakmi vyššich ročnikov sme často riešili i problemy tykajuce sa spravania, buduceho povolania, spoločenskeho a sexualneho života. Pedagogickym zamestnancom som pomahala pri vedeni potrebnej dokumentacie a navrhovani, vybere alebo vyrobe vhodnych kompenzačnych pomocok. Dufam, že vzajomna vymena skusenosti bola prinosom pre obe strany. S rodičmi začlenenych žiakov sme sa stretavali podľa potreby a snažili sme sa najsť vhodne riešenia aktualneho stavu či problemov ich deti. Pokračovala som v spolupraci s poradenskymi zariadeniami, ktora bola na veľmi dobrej odbornej urovni. Pri praci som využivala doporučeny pedagogicky material a rozne didakticke a špecialno-pedagogicke pomocky. Zaverom by som sa chcela poďakovať celemu pedagogickemu aj nepedagogickemu kolektivu školy za veľmi pekne prijatie a spolupracu počas celeho školskeho roka. Prajem im veľa sil do ďalšej prace ! Nezabudam ani na svojich žiakov, ktori ma posunuli opať o kusok ďalej a najma kvoli nim dufam, že ten rok prace nebol zbytočny. Mgr. Ivana Gajdošova školsky špecialny pedagog 31 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV Prevencia socialno-patologickych javov v uplynulom školskom roku vychadzala zo zakladnych dokumentov o prevencii v našej škole a to z Preventivneho programu školy, Preventivnej strategie školy. V tychto dokumentoch bol stanoveny cieľ prevencie. Vychovno-vzdelavaci proces orientovať tak, aby služil ako nastroj proti zneuživaniu navykovych latok, zamerany na rozvoj osobnostnych kvalit a vychovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravy životny štyl, zmysluplne využivanie voľneho času a zniženie vyskytu socialno-patologickych javov v školskom a mimoškolskom prostredi. Cieľovou skupinou budu najma deti druheho stupňa, u ktorych sa najčastejšie vyskytuju vychovne problemy. Sučasťou Preventivneho programu školy boli školske aj mimoškolske akcie zamerane na prevenciu. Okrem pravidelne konanych školskych akcii napr. Deň matiek, Večerne čitanie, Adventny jarmok, atď. sa konali aj nasledovne preventivne akcie: - V ramci Tyždňa boja proti drogam sa žiaci mohli oboznamiť formou nastenky so škodlivosťou drog na ľudsky organizmus a zaroveň mali priležitosť zučastniť sa na športovych turnajoch mix družstiev vo volejbale, futbale, stolnom tenise a basketbale. - Pre žiakov deviateho ročnika sa organizovali prednašky s prislušnikmi policajneho zboru na temu kriminalita mladistvych a čiastočne aj drogy. - Žiaci 3. – 9. ročnika sa podrobili testovaniu so zameranim na drogy a alkohol, pričom vyhodnotenie testovania prebiehalo na triednickych hodinach. - K priležitosti Dňa bez tabaku (31. 5.) sa žiaci prostrednictvom nastenky informovali o zdravom štyle života a zdravom stravovani. Zakladom nastenky boli prace našich uspešnych žiačok V. Minarovičovej a S. Naňovej. - K priležitosti svetoveho dňa boja proti drogam (26. 6.) sa organizovalo športove dopoludnie, ktore sa konalo formou suťaženia triednych kolektivov. - Aj v uplynulom školskom roku fungovala schranka dovery, kde sa mohli žiaci anonymne zdoveriť so svojimi problemami. V zavere by som chcel pripomenuť, že spravanie nas všetkych by sa malo zameriavať najma na vytvaranie takych voľnočasovych aktivit, ktore prispievaju k formovaniu primeraneho hodnotoveho systemu a humanneho citenia našich deti. PaedDr. Andrej Petrik, koordinator prevencie 32 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM Vychovno-vyučovaci system v našej spoločnosti sa stava v školskom prostredi vhodnym prostriedkom na odovzdavanie hodnot, ktore su potrebne pre žiakov na to, aby sa neskor stali členmi demokratickej spoločnosti. Cieľom takejto vychovy a vzdelavania k ľudskym pravam a slobodam sa stalo osvojenie si vedomosti, formovanie postojov na podporu ľudskej dostojnosti, formovanie žiaka ako integralnej osobnosti a ako aktivneho občana. Plan prace koordinatora bol vypracovany v zmysle k ľudskym pravam na roky 2005 – 2014. začlenenie problematiky ľudskych prav do učebnych planov, najma do predmetov občianska nauka a eticka či naboženska vychova, ale samozrejme i ostatnych vyučovacich hodin. Začlenili sme problematiku tejto oblasti do Školskeho poriadku školy, akceptovali sme v ňom prava žiakov vyplyvajuce z medzinarodne platnych dohovorov (napr. Deklaracie prav dieťaťa, Všeobecnej deklaracie ľudskych prav). Počas školskeho roka sme podporovali humanitarne projekty (Deň narcisov, zbierka pre choreho spolužiaka, verejna zbierka pre deti z detskych domovov), zapajali sme sa do suťaži Europa v škole, zučastnili sa športovych suťaži. V mimovyučovacom čase sme organizovali navštevy divadelnych predstaveni, vytvarali sme priaznive multikulturne prostredie Všetci vyučujuci počas roka venovali pozornosť žiakom s poruchami učenia, snažili sa vytvarať podmienky pre vyučbu takychto začlenenych žiakov. Snažili sme sa v najvačšej možnej miere eliminovať naznaky šikanovania, spolupracovali sme s koordinatorom prevencie. V tejto oblasti vychovy a vzdelavania preto pokladame za doležite vychovavať žiakov tak, aby si postupne utvarali svoje vlastne postoje a hodnoty, aby sa stali plnohodnotnymi občanmi spoločnosti, ktori budu schopni samostatne sa rozhodovať a rešpektovať pritom principy tolerancie a všeobecne prava človeka. Veď už Francis Bacon povedal: mať svoju pravdu.“ Narodneho planu vychovyDoležitymi cieľmi tohto projektu sa stalo„Tolerancia nie je ľahostajnosť, ale mudra viera, že ten druhy može PhDr. D. Horvathova koordinator VĽP ZDRAVÁ ŠKOLA V šk. roku 2009/2010 sme sa zamerali na plnenie uloh, koncepcii a strategii stanovenych v Pedagogicko-organizačnych pokynoch: - Aktualizacia Programu ozdravenia vyživy obyvateľov SR, - Narodny program starostlivosti o deti a dorast, - Narodny program prevencie obezity, - Koncepcia vychovy a vzdelavania romskych deti a žiakov, - Plan realizacie uloh Narodneho programu duševneho zdravia na roky 2009 – 2012, - Koncepcia environmentalnej vychovy a vzdelavania Vychovno-vzdelavaci proces aj mimoškolsku činnosť sme realizovali v duchu humanizmu a so vzdelavanim v oblasti ľudskych prav, prav dieťaťa, predchadzania 33 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY všetkych foriem diskriminacie, xenofobie, intolerancie a rasizmu. Našou zakladnou snahou je vychova k zdraviu a zdravemu sposobu života. Žiaci sa aj počas tohto školskeho roka mali možnosť zučastňovať na aktivitach podporujucich zdravie a zdravy životny štyl, spoločne sme predchadzali vplyvom drog a ochraňovali deti pred šikanou. Jednotlive ulohy su rozpracovane v mesačnych planoch v priebehu školskeho roka. Naplň projektu je bohata. Je to množstvo tradičnych aktivit – čistota tried, estetizacia prostredia školy, vystava ovocia a zeleniny, kulturne vystupenia, škola v prirode, plavecky a lyžiarsky vychovno vycvikovy kurz, kružkova činnosť, športove olympiady, suťaže ako i vyjadrenie spolupatričnosti s chorymi formou fi nančnej pomoci. Na Deň narcisov sme vyzbierali 170 Ligy proti rakovine. Sumou 1189 byvaleho žiaka Ondreja Račku. Usilovali sme sa o vačšiu komunikaciu s rodičmi – okrem pravidelnych rodičovskych združeni sa uskutočnil tyždeň otvorenych dveri a konzultačny deň pre rodičov. Pozornosť sme venovali pitnemu a stravovaciemu režimu deti - v školskej jedalni maju žiaci denne okrem vyvaženej stravy aj dostatok ovocia, zeleninovych šalatov, mlieka a mliečnych vyrobkov. Vďaka zdravotnej vychove si deti zvyšuju uroveň svojich vedomosti a osvojuju si take spravanie v každodennom živote, ktore im napomože rozvijať ich telesny, duševny, duchovny a socialny potencial. Každa škola, ktora v sučasnosti vzdelava a vychovava mladež, by mala mať na zreteli nielen svoje zakladne poslanie, ale aj zdravie žiakov, pedagogov a všetkych pracovnikov školy. Pretože život nemože byť odtrhnuty od prostredia, vzdelanie a vychova by mali zahŕňať otazky tykajuce sa pochopenia našho miesta v prirode a našej zodpovednosti voči nej. Mgr. Jana Magdolenova, koordinator projektu Zdrava škola a zaslali na učetsme prispeli aj na fi nančne naročnu liečbu našho ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA Environmentalnu vychovu a vzdelavanie charakterizujeme ako proces celoživotneho vzdelavania zabezpečujuci prijem environmentalnych principov k pozitivnemu ovplyvneniu celospoločenskeho konania, ktory je zamerany na každu socialnu a vekovu skupinu. Už v predškolskej vychove utvarame vzťah dieťaťa k životnemu prostrediu z roznych aspektov. V rozumovej vychove je zahrnute oboznamovanie deti s prirodou, kontakt s ňou (kladie sa doraz na pochopenie vyznamu prirody v živote človeka). V mravnej vychove sa realizuje rozvoj citoveho vzťahu k prirode. Pracovnu vychovu charakterizuje snaha o fyzicke zapojenie deti do starostlivosti o životne prostredie, ako aj o esteticke a citove preživanie vzťahu dieťaťa a prirody. V nadvaznosti na predškolsku vychovu uplatňujeme emocionalne posobenie na žiakov a vytvarame zaklad pre racionalne chapanie vzťahov environmentalnych zakonitosti, najma v 1. – 4. ročniku, pre ktore boli v roku 1995 inovovane učebne 34 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 osnovy s akceptovanim požiadaviek environmentalnej vychovy. Tato sa premieta do učebnych predmetov ako su slovensky jazyk, prvouka, prirodoveda, vlastiveda a pracovne vyučovanie. Na druhom stupni rozširujeme analyticke poznavanie prirodnej a socialnej skutočnosti, ktore je zahrnute vo vyučovacich blokoch samostatnych vyučovacich predmetov (prirodopis, zemepis, fyzika, chemia, občianska vychova, eticka vychova). Praca učiteľov sa preto orientuje na tri zakladne principy: a) učiť žiakov o životnom prostredi, b) vychovavať žiakov prostrednictvom životneho prostredia, c) vychovavať žiakov pre životne prostredie. Jednotlive ulohy vyplyvajuce z hlavnych cieľov na školsky rok 2009/2010 su rozpracovane v mesačnych planoch, ktore sa realizuju priebežne. Pychou školy je medziinym aj arboretum v areali školy medzi budovami, ktore sme obohatili o ďalšie 3 mlade stromčeky. Poskytla nam ich Sprava lesov v Partizanskom. Okrem stanovenych uloh na školsky rok nemožno nespomenuť rekonštrukciu budov školy – vymena okien, zateplenie budov školy, vymena strešnej krytiny, ktora vyraznou mierou ovplyvni spotrebu energii a zaroveň zniži naklady na udržbu školy. Mgr. Eva Mozolova, koordinator ENV METODICKÉ ZDRUŽENIA A PREDMETOVÉ KOMISIE V školskom roku 2009/2010 pracovali v škole metodicke organy: MZ MŠ - ved. Zuzana Krošlakova MZ 1. a 2. roč. - ved. Mgr. E. Kolnikova MZ 3. a 4. roč. - ved. Mgr. M. Bezakova MZ ŠKD - ved. M. Puchovska MZ tried. učiteľov - ved. Mgr. A. Doktorova PK jazyk a komunikacia - ved. PhDr. D. Horvathova PK cudzi jazyk a komunikacia - ved. Mgr. J. Magdolenova PK matematika a praca s informaciami - ved. Mgr. A. Doktorova PK človek a priroda - ved. A. Kučerkova PK zdravie a pohyb - ved. Mgr. P. Vraňak PK človek a svet prace - ved. Mgr. P. Gašparik PK umenie a kultura - ved. Mgr. B. Bubenikova PK človek a spoločnosť - ved. PaedDr. M. Podmanicka PK človek a hodnoty - ved. Mgr. M. Olšansky Do arboréta pribúdajú nové stromčeky 35 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY METODICKÉ ZDRUŽENIE MATERSKEJ ŠKOLY MZ MŠ pracovalo v školskom roku 2009/2010 v tomto zloženi: I. trieda: Jana Bezakova, Zuzana Krošlakova II. trieda: Maria Kollarikova, Anna Minarikova III. trieda: Anna Kmotorkova, Terezia Magdolenova Počty deti v triedach: I. trieda: 24 deti 2-4-ročnych II. trieda: 24 deti 4-6-ročnych III. trieda: 24 deti 4-6-ročnych Cieľom vychovno-vzdelavacej činnosti bol celistvy rozvoj dieťaťa v sulade s rozvijanim všetkych stranok jeho osobnosti a zamerne a cieľavedome utvaranie poznatkoveho systemu dieťaťa. V školskom roku sme plnili ulohy vychadzajuce zo Školskeho vzdelavacieho programu „Cesta so slniečkom za poznanim“. Spolupracovali sme s Radou rodičv, s občanskym združnim „etsky svet“ a spoločnskymi organizaciami v obci. ČnnosťMZ, jednotlive ulohy i ulohy vyplyvajuce z projektu „Šola podporujuca zdravie“ sme realizovali podľ ročych obdobi. V obdobi jesene sme uskutočili poznavaciu vychadzku do lužeho lesa spojenu s kreslenim v prirode. Nazbierali sme rozne druhy prirodnin, ktore sme využli pri aranžvani vystavky a ochutnavke ovocia a zeleniny. Navšivili sme zubnu ambulanciu, chynorianske muzeum, požarnu zbrojnicu, zdravotne stredisko a našch byvalych predšolakov v l. ročiku. Zorganizovali sme „ko-deň“, šortovy tyžeň divadelne dopoludnie a zabavili sme sa na vystupeni kuzelnika. Naš najstarše deti pripravili rozhlasovu relaciu pri priležtosti Mesiaca ucty k staršm. V zimnom obdobi nechybalo stretnutie s Mikulašm a adventny jarmok. Predšolaci sa zoznamili s počtačvou miestnosťu v zakladnej šole a ich rodiča mali možosťvypočťsi prednašu na temu:“ Šolska zrelosť“. Navšivili nas pracovničy z CPPPaP v Partizanskom, ktore diagnostikovali šolsku zrelosťbuducim prvakom. Zapojili sme sa do niekoľych vytvarnych suťž a vystav v ramci okresov Partizanske a Topoľčny: „esmir očmi deti“, „esela Veľa noc“, „ielo tvojich ruk“. Pani učteľy spolu s deťi II. a III. triedy si pre rodičv pripravili otvorene hodiny, kde prezentovali svoje vedomosti. Urobili sme si vylet do Nitry do divadla, kde si deti pozreli divadelne predstavenie: „ko išo vajce na vandrovku“. Zacvičli sme si v telocviči ZŠ zatancovali na karnevale: „eseľe sa v maskach“. V jarnom obdobi sme si prostredie šolky skrašili vystavkami knih, ilustracii a kraslic. Ake je zdravie doležte sme si pripomenuli v „BC kvize mladeho zdravotnika“, v prednaše: „drave zubky“, muzikoterapiou počs Tyžň boja 36 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 proti stresu a besedami: „Pime vodu z vodovodu“ a „rotidrogova prevencia“. Našm mamičam sme pripravili program ku Dň matiek, ich sviatok sme oslavili recitačym dopoludnim: „eti, leti basniča a pesniča, k mamke zaleti“. Na MDD sme deti vzali na „olicajny deň“ do Topoľčan, pozreli si divadelne predstavenie: „ neposlušom ocinkovi“, potešli sa z darčkov od sponzorov a od pani učteliek. Na koniec šolskeho roku sa so šolkou rozlučli buduci prvaci navševou obecneho uradu, slavnostnym odovzdavanim osvedčni a posedenim s rodiči. Zuzana Krošakova, veduca MZ Čaro jesene v MŠ Významné ocenenie za výtvarné práce Jarný obrázok - Dominika Ocenené práce - Jarný obrázok Tomáško Jarný obrázok Silvinka Ako sa starať o zúbky 37 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. A 2. ROČNÍKA V školskom roku 2009/2010 pracovalo MZ v tomto zloženi: veduca MZ Mgr. Miriam Bezakova /1. B/, PaedDr. Jana Mikušova /1. A/, Mgr. Beata Bezakova /2. A/, Mgr. Martina Kvasnicova /2. B/ - od januara 2010 Mgr. Emilia Šakova. V priebehu desiatich mesiacov školskeho roka sa pani učiteľky snažili zaujimavymi a hravymi metodami približiť učivo daneho tematickeho planu v jednotlivych ročnikoch, vychovne posobiť na žiakov v tom zmysle, aby spoločne vytvarali priateľsku atmosferu v žiackych kolektivoch. I v tomto roku Školsky vzdelavaci program umožnil vytvoriť nove vyučovacie predmety v 2. ročniku , a to: tvorive čitanie a tvorive zručnosti. Slovnu zasobu si žiaci hravou formou rozširovali na hodinach anglickeho jazyka pod vedenim pani učiteľky Mgr. Jany Magdolenovej /I. ročnik/ a Mgr. Miroslavy Somogyiovej /2. ročnik/. Na hodinach informatickej vychovy si deti overovali a upevňovali svoje vedomosti z matematiky a slovenskeho jazyka. Určite zaujimavou akciou pre deti bola navšteva dopravneho ihriska v Partizanskom v priestoroch autoškoly SAŠA. Žiaci si precvičili teoreticku i prakticku časť pod vedenim fundovanych odbornikov. Každoročnym spestrenim vychovno-vyučovacieho procesu je množstvo aktivit, ktore organizuje škola i obec. V tomto školskom roku to boli tieto aktivity: - imatrikulacia prvačikov - plavecky vycvik / 2. ročnik/ - vystava ovocia a zeleniny - Mikulašska besiedka - Detsky adventny jarmok - Deň matiek - koncoročne školske vylety /1. a 2. ročnik – Trenčin, Trenčiansky hrad/ S veľkym oduševnenim sa deti zapajali i do suťaži. Svoje vedomosti a zručnosti prezentovali žiaci prveho a druheho ročnika v tychto suťažiach: - prednes povesti Šaliansky Maťko - prednes rozpravky Rozpravkove vretienko - prednes poezie a prozy Beniakove Chynorany - suťaž v speve ľudovej piesne Slavik Slovenska /Katka Beniakova z 2. B 2. miesto v šk. kole/ - vytvarne suťaže: Europa v škole, Vesmir očami deti, Najlepši vyhrava z 1. B 2. miesto/ /Sebko Šmotlak z 1. B 1. miesto a Samko Ľuptak Požiar čaka na svoju priležitosť 3. miesto v okresnom kole/ / Simonka Hagarova z 2. A - športove suťaže: atleticke preteky J. Chochulu v Partizanskom - Philipp Charles Ručka z 1. A 1. miesto v behu na 200 m a 3.miesto v hode kriketovou loptičkou/ - Lukaš Mozol z 1. B 1. miesto v behu na 40 m 38 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - Vratko Vaňo z 2. B 1. miesta v behu na 40 m a v behu na 200m - Dajana Černakova z 2. A 2. miesto v behu na 40 m - Štefan Enriko Bezak z 2. A 2. miesto v hode kriketovou loptičkou - Livia Neubauerova z 2. A 3. miesto v behu na 40 m a 3. miesto v skoku do diaľky Každoročne prvakov prichadzaju navštiviť ich kamarati – predškolaci. Aj teraz im prvaci predviedli svoje nove poznatky a deti z MŠ sa smelo zapajali do činnosti spolu s nimi. Obidve triedy navštivila a pozvanie pani učiteliek prijala pani Janka Paninarova, ktora deťom so zanietenim predviedla veľkonočne aranžovanie s brezoveho prutia i maľovanie kraslic. Tento rok sa v škole uskutočnili dve fi nančne zbierky, do ktorych prispeli aj žiaci obidvoch ročnikov. Prvou bola celoštatna humanitna zbierka Deň narcisov, organizovana Ligou proti rakovine. Druhou zbierkou naši žiaci podporili byvaleho spolužiaka chynorianskej školy, Ondrejka Račku, ktory bojuje s veľmi važnou chorobou . I v tomto školskom roku v našej zakladnej škole vzniklo niekoľko kružkov pod vedenim pani učiteliek. Pohybove zručnosti a schopnosti si deti rozvijali v Športovom kružku pod vedenim p. učiteľky Beaty Bezakovej a kružok Buďme fi t viedla pani uč. M. Bezakova. Nove poznatky a skusenosti v oblasti vyučovania i vychovneho procesu ziskavali pani učiteľky formou seminarov a školeni, ktore organizovalo Metodicke centrum v Trenčine i špecialne pedagogicke pracovisko v Partizanskom. Pani učiteľka M. Bezakova sa v Trenčine zučastnila seminara o žiakoch s poruchami čitania a pisania. Pani učiteľka J. Mikušova sa zučastňuje študia cudzich jazykov. Mgr. M. Bezakova, ved. MZ Z Chochuliády - na stupni víťazov Aranžovanie k Veľkej noci 39 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY METODICKÉ ZDRUŽENIE 3. A 4. ROČNÍKA V tomto školskom roku pracovalo metodicke združenie v zloženi: Mgr. Katarina Mozolova - triedna učiteľka 3. A triedy Mgr. Maria Cabadajova - triedna učiteľka 3. B triedy Mgr. Marcela Križmova - triedna učiteľka 4. A triedy Mgr. Eva Mozolova - triedna učiteľka 4. B triedy Mgr. Eva Kolnikova - veduca metodickeho združenia, vyučovala v 4. A matematiku a vlastivedu. ň Činnosť členiek metodickeho združenia bola okrem napĺňania učebnych osnov a vzdelavacich štandardov zamerana aj na zapajanie žiakov do podujati školy a vzdelavacich a zaujmovych aktivit. V oktobri pre žiakov 3. a 4. ročnika zorganizovali pani učiteľky pobyt v prirode Fantazia prekrasnej jesennej prirody, ktoru však ešte v priebehu pobytu vystriedalo studene zimne počasie vhodne aj na stavanie snehuliakov. Tretiaci si zdokonaľovali techniku plavania na v školev Hornej Vsi. Rekreačne stredisko sa nachadzalo v objatiplaveckom vycviku v Topoľčanoch. Štvrtaci si obohatili vedomosti o astronomii v Partizanskom. V priestoroch autoškoly SAŠA v Partizanskom si utvrdzovali vedomosti a zručnosti o bezpečnej jazde na bicykli a premavky. anglickeho jazyka mali možnosť uplatniť pri navšteve rozpravky Červena čiapočka. Hornonitrianskej hvezdarni vpravidlach cestnejVedomosti zčinohernej Roznymi vyrobkami prispeli k pestrej ponuke vianočnych dekoracii na adventnom jarmoku. a zeleniny. DetskomSvoje vyrobky prezentovali aj na vystave ovociaPeknymi vystupeniami obohatili aj program ku Dňu matiek. Zaver školskeho roka patril Bratislavu. Prvaci druhaci a žiaci 4. A si vylet spestrili cestovanim vo vlaku a navštivili naše krajske mesto Trenčin. Za sučasť vychovy a vzdelavania považuju pani učiteľky aj pripravu na suťaže, v ktorych možu žiaci prezentovať svoj talent a nadanie. vyletom. Tretiaci a žiaci 4. B spoznavali hlave mesto Vytvarnymi pracami Požiar čaka na svoju priležitosť. 4. B ziskal 1. miesto v okrese. sa zapojili do suťaži Europa v škole, Vesmir očami deti,V suťaži Najlepši vyhrava žiak Matuš Bezak zo Snehuliak z prvého snehu 40 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Svoje recitačne schopnosti predviedli v suťažiach v prednese poezie a prozy. V suťaži Rozpravkove vretienko sa v školskom kole najlepšie prezentovali žiaci Catherine Rosova 2. miesto, V školskom kole v prednese povesti v suťaži umiestnila Petraš. V školskom kole suťaže v prednese prozy - z 3. B sa umiestnila na 1. mieste, Marek Vrabel zo 4. A ziskalRadko Petraš z 3. A ziskal 3. miesto.Šaliansky Maťko sa na 1. miesteKlara Olšova, na 2. mieste Catherine Rosova, 3. miesto ziskal RadkoV druhej kategorii ziskala 3. miesto Lea Košikova zo 4. B.Beniakove Chynorany sa umiestnili: Danka Chrenkova z 3. B na 1. mieste Lucia Galisova zo 4. B na 2 mieste Erik Szabo v prednese poezie - zo 4. B na 3. mieste Kristinka Ježova z 3. B ziskala 1. miesto Adriana Galova zo 4. A – 2. miesto Matuš Bezak zo 4. B – 3. miesto Danka Chrenkova umiestnili na 3. mieste. V spevackej suťaži Slovenska podala a Kristinka Ježova postupili do okresneho kola, kde sa obeSlavikveľmi pekny vykonDanka Chrenkova, zviťazila v školskom kole a 1. miesto ziskala aj v okresnom kole. V školskom kole boli uspešni aj žiaci: Katka Beniakova – 2. miesto a Eliška Beniakova – 3. miesto. V druhej kategorii zviťazil Žiaci 3. a 4. ročnika sa zapojili aj do matematickych suťaži: Maksik žiaci : Simona Markova v okresnom kole zapojili aj do suťaže Erik Kmotorka zo 4. A.Matematicka olympiada,– za spravne riešenie uloh v tejto korešpondenčnej suťaži boli oceneniSimona Gogova, Viktoria Minarovičova, zo 4. B a Adam Holbay,z 3. A. Viktoria Minarovičova a Catherine Rosova saPytagoriady stali uspešnymi riešiteľkami. Žiaci zo 4. A saPriroda plna vedomosti. V juni sa pravidelne pre žiakov 1. stupňa konala Atleticke preteky Jana Chochulu v Partizanskom, kde naši žiaci ziskali pekne umiestnenia: Chochuliada – okresne Dve úspešné recitátorky - Kristínka Ježová a Danka Chrenková 41 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Kristinka Babišova do vyšky, z 3.A - 1. miesto v behu na 50 metrov a 2. miesto v skoku Lukaš Krčmarik z 3. A - 1. miesto v skoku do vyšky, Jozef Bezak zo 4. B – 1. miesto v skoku do vyšky, Frederik Rajnoha zo 4. A – 1. miesto v behu na 600 metrov, Ema Mikulašova zo 4. A – 3. miesto v skoku do diaľky. Matuš Ladicky, David Mozol v štafetovom behu. Pani učiteľky pracuju aj na v oblasti informačno-komunikačnych technologii absolvuju p. učiteľky Katarina Mozolova a Maria Cabadajova, doplňujuce študium v cudzich jazykoch Katarina Mozolova a Eva Kolnikova. Pani učiteľka Eva Mozolova sa zučastnila na seminari zameranom na problemy gymnastiky v školach. Mgr. Eva Kolnikova veduca MZ 3. a 4. roč. zo 4. B a Frederik Rajnoha zo 4. A - 3. miestozvyšovani svojho odborneho rastu. Vzdelavanie METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ V školskom roku 2009/2010 bola činnosť ŠKD riadena podľa novej vyhlašky o ŠKD. Vychovno – vzdelavacia činnosť sa uskutočňovala podľa Vychovneho programu školskeho klubu deti s nazvom DUHA. MZ pracovalo v tomto zloženi: I. oddelenie – Maria Puchovska II. oddelenie – Bc. Stanislava Krupkova (od 1.9. do 30.10. 2009 viedla oddelenie Mgr. Anna Bronišova) III. oddelenie – Mariana Magdolenova. Činnosť deti počas dňa prebiehal podľa režimu dňa a tyždennych planov, ktore vychadzali z noveho Školskeho vychovneho programu. V jesennych mesiacoch sme sa zamerali na tvorivu dielňu s využitim prirodnin a tekvic. Napadite vytvory skrašlili vystavu miestnych zahradkarov. Tvorivosť deti a šikovnosť ich rodičov sa ukazala pri zhotovovani šarkanov, ktore predviedli letecke umenie na školskom dvore počas tradičnej Šarkaniady. Zimne mesiace sme si spestrili pripravou programu na vianočnu besiedku, pripravovali sme vyrobky na vianočny jarmok. Pre buducich prvakov sme pripravili rozne drobne darčeky, ktorymi sme ich obdarovali počas zapisu deti do 1. ročnika. Do svojich planov sme zaradili aj prace na temu Vesmir očami deti. Vo februari sme sa už nevedeli dočkať, aky bude Fašiangovy karneval. Pestrosť a napaditosť masiek prekvapila pani vychovavateľky, ale aj pritomnych hosti: pani riaditeľku, pani zastupkyňu i rodičov. Počas zaujimavych suťaži a tancov boli deti odmenene sladkosťami. Deti z I. oddelenia navštivili v marci miestnu knižnicu. Od pani Šmatlakovej sa dozvedeli zaujimavosti o knihach, o činnosti knižnice a niektore sa rozhodli, že sa stanu novymi čitateľmi. 42 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Pripomenuť si sviatky jari sme chceli tvorivou dielňou, ktoru sme nazvali Zdobenie kraslic, kde si svoju zručnosť precvičili deti i niektori rodičia. Prace a rozne vyrobky s veľkonočnou tematikou sme zaslali na vystavu prac deti ŠKD do Mestskej knižnice a na MsU v Partizanskom. Exotika v muzeu – vystava atraktivnych exotickych živočichov v Tribečskom muzeu v Topoľčanoch prekvapila deti z II. a III. oddelenia, ktore si ju so zaujmom prezreli. S radosťou sa deti predviedli ako princezne a pažatka v kulturnom programe ku Dňu matiek. Deň deti patril roznym suťažiam vo všetkych oddeleniach ŠKD. Počas roka nas vždy potešila pritomnosť a zaujem rodičov o všetky akcie v ŠKD. Patri im poďakovanie za ich sponzorsku a organizačnu pomoc. Pani vychovavateľky aktivne pracovali pri organizovani aktivit v škole – p. Magdolenova v ŠvP v Hornej Vsi, p. Puchovska pri imatrikulacii. Pani Puchovska navštevuje cyklicke vzdelavanie vo vzdelavacom programe Školsky klub deti v systeme vychovy mimo vyučovania. Pani vychovavateľka Magdolenova absolvovala počas roka adaptačne vzdelavanie, ktore uspešne ukončila. Maria Puchovska, veduca MZ ŠKD MZ TRIEDNYCH UČITEĽOV Metodicke združenie triednych učiteľov pracovalo podľa planu, na stretnutiach sa riešili vychovne problemy žiakov. Triedni učitelia sa venovali žiakom na triednickych hodinach raz tyždenne. Počas šk.roka sa žiaci s triednymi učiteľmi zapojili do nasledovnych aktivit : - Žiaci 1.ročnika sa zučastnili imatrikulacie, kde boli prijati medzi žiakov školy. - V mesiaci oktobri bola pre žiakov 3. a 4. ročnika zorganizovana Škola v prirode V Hornej Vsi. - Žiaci 1. a 2. stupňa sa zučastnili vystavy ovocia a zeleniny poriadanej obcou Chynorany. Na vianočnej besiedke Karneval v ŠKD 43 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY - Triedni učitelia 4.ročnikov sa spolu so žiakmi zučastnili v oktobri exkurzie vo hvezdarni v Malych Bieliciach. - V mesiaci oktober žiaci 1.stupňa navštivili dopravne ihrisko v Partizanskom. - Pri priležitosti sviatku Mikulaša triedni učitelia zorganizovali besiedky, na ktorych žiakom rozdali mikulašske baličky. - V decembri sa každa trieda spolu s triednymi učiteľmi zučastnila Detskeho adventneho jarmoku, kde prispela svojimi vyrobkami a škola ziskala fi nančny obnos 950,89 - Žiaci 1. a 2. stupňa sa vo februari zučastnili divadelnej rozpravky Červena Čiapočka, hranej v anglickom jazyku. - V marci sa triedne učiteľky 2.a 3. ročnika zučastnili so žiakmi Plaveckeho vycviku v Topoľčanoch. - V mesiaci april sa žiaci 1.a 2.ročnika zučastnili ukažky ľudovej tvorivosti k Veľkej noci, spojenej s maľovanim vajičok - V maji triedni učitelia pripravili so žiakmi program ku Dňu matiek na dobrovolnom vstupnom škola ziskala 122 - V priebehu školskeho roku triedni učitelia urobili podklady na objednavku zošitov a školskych pomocok pre buduci školsky rok. - V tomto školskom roku Mgr. M. Olšansky a PaedDr. A. Petrik v spolupraci s triednymi učiteľmi organizovali 2 zbery papiera , do ktoreho sa zapojili žiaci všetkych ročnikov. . Na zaver školskeho roku triedni učitelia uskutočnili školske vylety: I. ročnik - Trenčin II. ročnik – Trenčin III. ročnik – Bratislava IV. ročnik – Bratislava V.A , VII.B – Banska Štiavnica V.B, VI.A, VI.B – Banska Bystrica VII.A, VIII.A, VIII.B – Banska Štiavnica V tomto školskom roku pracovalo na škole 23 kružkov. Najvačši zaujem zo strany žiakov bol o pracu s počitačmi. Celkom 91 žiakov navštevovalo kružky, počitačovektore viedli Mgr. J. Magdolenova , Mgr. M. Olšansky, Mgr. K. Mozolova,, Na Detskom adventnom jarmoku Tanečné vystúpenie ku Dňu matiek 44 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 PaedDr. A. Chrenkova, Mgr. M. Cabadajova . Na počitačovych kružkoch sa žiaci 1.stupňa oboznamovali s osobnym počitačom, jeho technickym a programovym vybavenim, naučili sa pracovať so zabavnym programovym vybavenim počitačov v učebni ( Skicar, Alik – prvy šlabikar, Vesela matematika, Cirkus šaša Tomaša) a so zakladmi internetu. Žiaci 2. stupňa si osvojili nove poznatky o informačno-komunikačnych technologiach, upevňovali si poznatky o využiti WORDU a EXCELU v praxi, rozširovali si vedomosti v spracovavani digitalneho obsahu, tvorili projekty a referaty. Na stolnotenisovom kružku sa žiaci pod vedenim PaedDr. A. Petrika pripravovali na okresnu suťaž, ktora sa konala vo Veľkych Uherciach. Dievčata ziskali 1. miesto. Nasledne postupili do regionalneho kola v Oslanoch, kde sa umiestnili na 1. mieste a postupili do krajskeho kola, kde ziskali konečne 2. miesto. O uspech sa zaslužili: N. Rybanska, H. Šupova, L. Dobročaniova. Zamerom kružku v žiakoch pohybove činnosti, ale i spravnu koordinaciu jednotlivych časti tela pri cvičeni, dodržiavať spravnu životospravu. Aj v tomto školskom roku pracoval PhDr. D. Horvathovej. Spoločnymi silami sa podarilo vydať dve čisla časopisu Buďme fi t pod vedenim Mgr. M. Bezakovej bolo vypestovaťredakčny kružok pod vedenimPod lupou v každom polroku. Zaroveň členovia kružku spolupracovali s p. učiteľom Olšanskym, ktory vyučuje novy predmet – medialna vychova. Školsky časopis prinaša na svojich strankach informacie o diani v škole alebo tematicky spracovava rozne oblasti spoločenskeho života či publikuje literarne prace našich žiakov. Na II. stupni kružok foxtrot a jive – navštevovali takmer všetci žiaci 9. ročnika pod vedenim manželov Ivanovi čovcov. Tento kružok bol vo februari ukončeny zaverečnym venčekom v spolupraci s triednymi učiteľmi Mgr. B. Bubenikovou a Mgr. M. Olšanskym. Žiakom boli slavnostne odovzdane certifi katy o absolvovani kurzu spoločenskych tancov a spravania a bol zvoleny venčekovy kraľ a kraľovna. Na I. stupni viedla roznym pohybovym a športovym aktivitam. Rozvijali športove zručnosti, silu, obratnosť a vytrvalosť. Pripravovali sa na atleticke suťaže a venovali sa sezonnym činnostiamstavanie snehuliaka, pušťanie šarkanov. Navštivili aj Lužny haj v Chynoranoch, V kružku pohybove hry , vykonavali športove aktivity a vytvarne činnosti. Žiaci z volejbalu a zdatnejši aj naročnejšie herne činnosti jednotlivcov, herny system. Žiaci z kružku sa zučastnili školskej volejbalovej suťaže a ziskali 1. miesto v kategorii staršie žiačky aj starši žiaci. V činnosti jednotlivcov z lopt. hier,pravidla. Najobľubenejšou hrou okrem futbalu bola hra Ringo. V atletike si všetci žiaci vyskušali bežecke a skokanske discipliny, vrh guľou, granatom, kriketkou. V atletike ziskali žiaci veľa umiestneni v okrese i v kraji. Kružok M. Znašikova/9.B/. Žiaci 9.ročnika si na doučovani rozširovali vedomosti z jazyka i literarne poznatky a pripravovali sa na Monitor. Vysledky testovania boli jednym spoločenskych tancov – valčik, polka, waltz, rumba, čača, tango,športovy kružok Mgr. B. Bezakova. Deti sa na kružku venujuTvorivo a hravo pod vedenim Mgr. E. Mozolovej sa deti naučili roznevolejbaloveho kružku pod vedenim Mgr. P. Vraňaka sa naučili zakladomšportovo-atletickom kružku, ktory vedie Mgr. P. Vraňak zvladli žiaci hernedoučovanie zo slovenskeho jazyka viedli Mgr. B. Bubenikova /9.A/ a Mgr. 45 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY z kriterii pri prijimani na stredne školy a stredne odborne učilištia. Matematicky kružok a Mgr. P. Gašparik Žiaci riešili priklady a testy z predchadzajucich monitorov a zamerali sa na opakovanie učiva 5. – 9. ročnika. Pripravovali sa hlavne na Monitor a prijimacie pohovory. pre žiakov 9. ročnika vyučovali Mgr. A.Doktorova Kružok Klub dievčat zaujmy a potreby žiačok na 2.stupni. Dievčata sa naučili pripravovať jednoduche jedla, kolače. V ramci ručnych prac si osvojili zaklady vyšivania, pletenia. Na kružku si vyskušali aj tvorbu učesov na rozne priležitosti. Zamerali sa aj na spravnu životospravu v obdobi dospievania, na starostlivosť o pleť. Zučastnili sa okresnej suťaže pod vedenim Mgr. J. Beňuškovej zameral svoju činnosť naUČES 2010 v Partizanskom, kde sa umiestnili na 2.a 4.mieste. Cieľom vzbudiť zaujem žiakov o prirodu a priprava na suťaže z prirodopisu ( Poznaj a chraň), zemepisu ( geografi cka olymp.) a suťaž Mlady chovateľ. Na suťaži MCH uspešne reprezentovali: L. Tatarka – 2. miesto/celosl. kolo/ v odbornosti kraliky D. Bezak – 5. miesto v odbornosti exoty. prirodovedno-chovateľskeho kružku pod vedenim PaedDr. A. Petrika bolo Hlavnou naplňou kružku priprava na rozne vedomostne suťaže, najma z matematiky a geografi e a biologie a riešenie korešpodenčnej suťaže MAKS. Na zaver absolvovali vylet do Bojnic. Mlady vedec, ktory viedla Mgr. A. Doktorova, bola Hokejbalovo–futbaloveho kružku žiaci 4.- 9. ročnika. Činnosť bola organizovana v miestnej športovej hale. U chlapcov sa snažil rozvijať pohybove schopnosti, odovzdať teoreticke poznatky /pravidla, taktiku/, osvojiť si pohybove činnosti, pripravovať na suťaže a aj vychovne na nich posobiť v duchu fair-play. Detsky divadelny subor HLUČNE TICHO, ktory sa sformoval na pod vedenim Mgr. M. Olšanskeho sa zučastňovali divadelno-dramatickom kružku pod vedenim Denisy Horvathovej, počas druheho roku posobenia začalo navštevovať 18 deti a spoločne sa nam formou detskej tvorivej dramatiky podarilo uspešne naštudovať ďalšie divadelne predstavenie. S adaptaciou rozpravky J. C. Hronskeho O troch mudrych kozliatkach sa deti predstavili rodičom počas Večerneho čitania v školskej knižnici. Rozpravkovu inscenaciu neskor prepracovali a uspešne odohrali na regionalnej prehliadke Rozpravkove javisko v Prievidzi. Svoj zasluženy potlesk si divadelnici vychutnali aj počas okresnej prehliadky v prednese deti Beniakove Chynorany, kde vystupili počas slavnostneho otvorenia. Za vyborne herecke vykony všetkych členov suboru si odniesli diplom a cenu z prehliadky suborov detskej dramatickej tvorivosti z Divadelneho talentaria v Bojniciach. Keďže subor navštevuje aj viacero recitatorskych talentov, počas roka sa Recitačný kolektív Čmáranice 46 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 v ramci kružku sformoval aj detsky recitačny kolektiv ČMARANICE. Osem dievčat sa pustilo do vytvarania divadla poezie. Podkladom pre spracovanie sa stala rozpravka Valentina Beniaka Stratenko. Dievčata sa suťažne predstavili na okresnej suťaži Beniakove Chynorany a so svojim predstavenim zviťazili. Na krajskej prehliadke pod nazvom Podjavorinskej Bzince ziskali 3. miesto. Počas roka sme spoločne navštivili krajsku prehliadku detskych recitačnych kolektivov a divadiel poezie Hviezdoslavov Kubin v Topoľčanoch, kde nazbierali cenne inšpiracie do ďalšej tvorby. Koniec roka všetci členovia suboru oslavili navštevou predstavenia Matohy v Divadle A. Bagara v Nitre, kde zaroveň prebiehal Deň otvorenych dveri. Divadelnici tak prijemne ukončili ďalšiu divadelnu sezonu. Dochadzajuci žiaci z Nadlic mali tiež možnosť zapojiť sa do roznej zaujmovej činnosti v Mgr. Jana Beňuškova veduca MZ TU Klube mladeže vo svojej obci. Prehľad kružkovej činnosti: Nazov kružku Meno veduceho Počet žiakov Doučovanie zo slov.jazyka Mgr. B. Bubenikova 14 Buďme fi t Mgr.M. Bezakova 24 Doučovanie zo slov. jazyka Mgr. M. Znašikova 13 Športovo- atleticky Mgr. P. Vraňak 26 Matematicky 9.roč. Mgr. P. Gašparik 12 Mlady vedec Mgr. A. Doktorova 10 Prirodovedno-chovateľsky Mgr. A. Petrik 10 Redakčny PhDr. D. Horvathova 10 Klub mladeže Nadlice J. Jurikova 13 Klub dievčat Mgr. J. Beňuškova 9 S počitačom zabavne I Mgr. E Mozolova 19 Tvorivo a hravo Mgr. E. Mozolova 18 S počitačom zabavne II Mgr. M. Cabadajova 20 S počitačom zabavne III Mgr. M Olšansky 18 Praca s počitačom Mgr. J. Magdolenova 16 Divadelno – dramaticky PhDr. D. Horvathova 18 Hokejovo-futbalovy Mgr. M. Olšansky 19 Počitačovy PaedDr. A. Chrenkova 18 Stolno- tenisovy PaedDr. A. Petrik 14 Matematicky 9. roč. Mgr. A Doktorova 11 Športovy . Mgr. B. Bezakova 25 Volejbalovy Mgr. P. Vraňak 15 Tanečny Mgr. L. Ivanovičova, PaedDr. R. Ivanovič 33 47 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÝ JAZYK A KOMUNIKÁCIA Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju re Je zamat a je me Nevhodný dotyk nech ju nepokazí. M. Válek č.č. V tomto školskom roku sme pokračovali v reformnych krokoch vo vyučovani rodneho jazyka i literatury, a to v 6. ročniku nižšieho sekundarneho vzdelavania. Podľa Štatneho i Školskeho vzdelavacieho programu sme zostavili aj obsahy vzdelavania jednotlivych predmetov, podľa ktorych sme počas školskeho roka aj postupovali tak, aby sme naplnili vzdelavacie i vychovne ciele a zaroveň rozvijali kľučove jazykove kompetencie u žiakov. Do predmetovej komisie boli začlenene tieto predmety: slovensky jazyk a literatura (SJL), tvorive pisanie (TVP) a medialna vychova (MEV). Tieto predmety sa v jednotlivych ročnikoch vyučovali nasledovne: SJL – 5. A, 5. B: PaedDr. L. Patakova, PhDr. D. Horvathova 6. A, 6. B: PhDr. D. Horvathova 7. A, 7. B: Mgr. B. Bubenikova, PaedDr. L. Patakova 8. A, 8. B: PhDr. D. Horvathova 9. A, 9. B: Mgr. B. Bubenikova, Mgr. M. Znašikova (za PaedDr. M. Podmanicku od novembra 2009) TVP – 5. A, 5. B: Mgr. B. Bubenikova 6. A, 6. B: PhDr. D. Horvathova MEV – 6. A, 6. B: Mgr. M. Olšansky PODUJATIA A AKTIVITY Počas vyučovania si žiaci osvojuju pravopisne, syntakticke i štylisticke pravidla, obohacuju svoju slovnu zasobu, učia sa tvorivo pracovať s jazykovym materialom, vecne i umelecky formuju svoj pohľad na svet. A všetky tieto vedomosti a zručnosti radi využivaju aj pri roznych aktivitach, ktore pre ne počas roka organizovala naša PK. - Pre žiakov deviateho ročnika bol zorganizovany cvičny monitor KOMPARO (prip. B. Bubenikova a M. Podmanicka). - Aj v tomto roku sme umožnili žiakom 9. ročnika navštevovať zo SJL, zastupujuca M. Podmanicku. Žiaci sa vo svojom voľnom čase pripravovali na celoslovenske testovanie pod nazvom doučovaniektore viedli p. učiteľky B. Bubenikova a od novembra M. Znašikova,MONITOR 9. - V oktobri sme pripravili podujatie i rodičom množstvo suťaži, hier a čitania zaujimavych knižnych titulov, Večerne čitanie, ktore prinieslo deťom 48 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 podujatie bolo sprevadzane divadelnym predstavenim suboru Hlučne ticho a prijemnym posedenim všetkych zučastnenych v priestoroch knižnice (prip. B. Bubenikova, M. Podmanicka a D. Horvathova). - Pani učiteľka B. Bubenikova vypracovala projekt k Medzinarodnemu dňu školskych knižnic a naša škola sa tak zapojila do školskej knižnice. Suťaže o najzaujimavejšie podujatie - Zapojili sme sa i do medzinarodneho projektu Založka do knihy spojuje. Žiaci 6. ročnika spolu s B. Bubenikovou a D. Horvathovou pripravili vkusne založky do knih, ktore si vymenili so školakmi zo ZŠ Šumiac. - P. učiteľka D. Horvathova sa zapojila do projektu nadacie Orange pre buducnosť. Školy - Pan učiteľ M. Olšansky sa zapojil do prebiehajuceho projektu pod nazvom SME v škole. - Tradične sa nacvičovala divadelna hra na pod vedenim učiteliek B. Bubenikovej, M. Somogyiovej, D. Horvathovej, M. Znašikovej a p. uč. M. Olšanskeho odohrali v miestnom kostole a sprijemnili tak chvile najkrajšich sviatkov roka obyvateľom obce. - Už po osmykrat sa v priestoroch našej školy organizovala okresna suťaž v prednese deti a recitačnych kolektivov jasličkovu slavnosť, ktoru žiaciBeniakove Chynorany (Hviezdoslavov Kubin). Naša PK sa na toto podujatie pripravila, pani učiteľky B. Bubenikova, D. Horvathova, M. Znašikova a M. Somogyiova sa postarali nielen o esteticku vyzdobu priestorov školy a tried, ale spoločne pripravili aj slavnostny program – rozpravkovu hru J. C. Hronskeho Tri mudre kozliatka, ktoru odohrali deti z divadelneho suboru Hlučne ticho. - Žiaci osmeho ročnika v maji navštivili Pamatnu izbu V. Beniaka (prip. D. Horvathova), kde sa počas odborneho vykladu o samotnom autorovi, jeho živote a diele dozvedeli množstvo novych informacii vďaka panovi M. Gajdošovi. - V druhu majovu nedeľu sa vždy stretnu žiaci, učitelia i rodičia na milom stretnuti v priestoroch Kulturneho domu, aby spoločne vzdali uctu a poďakovanie každej mamičke. Už po niekoľkykrat sa všetci pedagogovia usilovali pripraviť ku sa pritomni mohli potešiť pri rozpravkovom muzikali na motivy ľudovej rozpravky Trojruža. - Žiaci 6. ročnika opať vydali v poradi už 2. ročnik utleho zbornika prac deti, ktore vytvorili počas hodin Dňu matiek roznorode kulturne pasmo. V tomto rokutvoriveho pisania. Tri múdre kozliatka - Hlučné ticho 49 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY SUŤAŽE V PREDNESE DETI, V RETORIKE I VO VEDOMOSTIACH 1. Škultetyho rečňovanky a Mlade talenty V tychto celoslovenskych autorskych literarnych suťažiach svojimi lyrickymi basňami v oboch zviťazila V. Petrašova, 9. B – ziskala dve 1. miesta. 2. Hlbinove Kršteňany V oktobri naše žiačky M. Fabianova – 5. B, N. Rosova – 6. B, K. Chrenkova – 8. A a K. Podobova - 9. B recitovali v regionalnom kole suťaže Hlbinove Kršteňany, N. Rosova ziskala D. Horvathova). 1. miesto a K. Chrenkova 2. miesto (pripr. 3. Detsky čin roka Triedy 5.B, 6.A, 6.B sa zapojili do detskej poroty Detskeho činu roka (pripr. D. Horvathova). 4. Olympiada v slovenskom jazyku a literature V okresom kole OSJL ziskala S. Galisova, 9. A riešiteľkou 1. miesto a bola uspešnouv krajskom kole (prip. B. Bubenikova). 5. „...a Slovo bolo u Boha...“ Vyborna medzipredmetova spolupraca našej PK s panom učiteľom naboženskej vychovy sa ukazala i pri organizovani prednesu deti kresťanskej poezie i prozy. V krajskom kole reprezentovali vo všetkych kategoriach (J. Nemcova – 6. A, K. Chrenkova a M. Zubaj obaja z 8. A, uspešnou bola N. Rosova, 6. B – (žiakov pripr. D. Horvathova a M. Olšansky). „...a Slovo bolo u Boha“ sme2. miesto v kraji 6. Šaliansky Maťko D. Bezakova, 5. A ziskala v II. kat. okresnom kole L. Patakova) a v III. kategorii N. Rosova, 6. B – D. Horvathova) – obe postupili do krajskeho kola, kde Deniska ziskala 1. miesto (prip.1. miesto (prip. 2. miesto 7. Prečo mam rad slovenčinu, Prečo mam rad Slovensko a Nataly sa 1. miestom prebojovala do celoslovenskeho kola. Do celoslovenskeho kola sme poslali 3 suťažne prace: N. Rosova-6. B, P. Hatala, S. Naňova - 7.A, V. Petrašova – 9. B (prip. D. Horvathova). 50 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 8. Europa v škole – literarna časť suťaže V okresnej literarnej časti suťaže Europa v škole, kde sme posielali viacere prace žiakov: L. Kakošovej, 5. B, S. Naňovej a P. Hatalu, 7. A, no pribeh N. Rosovej – 6. B zaujal porotu a Nataly ziskala a postup do celoslovenskeho kola. – 6. B – ziskala 1. miestoPraca V. Belakovej3.miesto a V. Petrašovej – 9. B – 3.miesto ďalej pracu S. Galisovej, 9. A (pripr. B. Bubenikova). (pripr. D. Horvathova), 8. Rozpravkove vretienko Reprezentovala nas K. Chrenkova, 8. A, ktora sa kole prebojovala do krajskeho kola a tu zviťazila, ziskala – 1. miestom v okresnom1. miesto (pripr. D. Horvathova). 9. Šturov a Dubčekov retoricky Uhrovec V I. kategorii N. Rosova, 6. B ziskala v okrese 8.A nas v II. kategorii vzorne reprezentovala (obe pripr. D. Horvathova). 3.miesto a K. Chrenkova, 10. Literarne Topoľčany Posielali sme prace: P. Galis a N. Rosova – 6. B, V. Minarovičova a A. Muchova, 8. B, V. Petrašova – 9. B (pripr. D. Horvathova). 11. Literarny Kežmarok Posielali sme prace P. Galisa – 6. B, N. Rosovej – 6. B, V. Minarovičovej, 8. B, S. Galisovej – 9. A a V. Petrašovej – 9. B (prace do suťaže pripr. D. Horvathova). 12. Benediktova literarna Prievidza Do tejto autorskej literarnej suťaže bola poslana praca V. Petrašovej – 9. B. 13. Beniakove Chynorany (Hviezdoslavov Kubin) – v okresnej suťaži sa žiaci umiestnili nasledovne: II. kategoria: poezia: N. Rosova - D. Kakošova (pripr. B. Bubenikova) 1. m. (pripr. D. Horvathova) Európa v škole - V. Petrášová, N. Rosová a V. Beláková - ocenené za literárne práce 51 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY proza: D. Bezakova – III. kategoria: poezia: K. Chrenkova – proza: M. Zubaj – 2. m. (pripr. D. Horvathova) IV. kategoria: detske recitačne kolektivy: Čmaranice – 3. m. (pripr. L. Patakova)2. m. (pripr. D. Horvathova)1. m. (pripr. D. Horvathova). N. Rosova ziskala v Bzinciach pod Javorinou v krajskom kole v prednese poezie v II. kategorii 1. miesto a postup do celoslovenskej prehliadky Hviezdoslavov Kubin. Recitačny kolektiv Čmaranice ziskal v krajskej prehliadke 3. miesto. PhDr. D. Horvathova, ved. PK jazyk a komunikacia Nataly Rosová sa teší z postupu na Hviezdoslavov Kubín Lucia Gálisová 4.B 52 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 PREDMETOVÁ KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV A KOMUNIKÁCIE Pri vyučbe cudzich jazykov sme sa snažili dať žiakom pevne zaklady, na ktorych budu budovať svoje ďalšie jazykove zručnosti.V školskom roku 2009/2010 vyučovali anglicky jazyk pani učiteľky: Mgr. Jana Magdolenova, PaedDr. Lucia Patakova, Mgr. Miroslava Somogyiova a Mgr. Katarina Mozolova. Anglicky jazyk sme vyučovali v 3 triedach MŠ a vo všetkych ročnikoch ZŠ. V tomto školskom roku sa žiaci 6. ročnika začali učiť druhy cudzi jazyk - nemecky jazyk, ktory vyučovala Mgr. Eva Kolnikova. Talentovani žiaci sa zučastnili školskeho kole olympiady ANJ. V kategorii 1A 6. -7. ročnik sa zučastnilo 14 žiakov. 1. miesto Martin Beles, 7.A 2. miesto Andrea Jakubičkova, 7.B 3. miesto Simona Naňova, 7.A V kategorii 1B 8. -9. ročnik sa zučastnilo 12 žiakov. 1. miesto Simona Galisova, 9.A 2. miesto Filip Ďatelinka, 8.B 3. miesto Kristina Podobova, 9.B Pri preberani jednotlivych tematickych celkov sme plnili prierezove temy a rozvijali kľučove kompetencie podľa Spoločneho europskeho referenčneho ramca (CEFR). Sučasťou vyučovania cudzieho jazyka bolo pravidelne využivanie jazykoveho laboratoria s modernou interaktivnou tabuľou. Mgr. Jana Magdolenova, veduca PK Filip Bezák 6.A 53 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY PREDMETOVÁ KOMISIA PRE MATEMATIKU A PRÁCU S INFORMÁCIAMI Sučasťou predmetovej komisie su predmety matematika a informatika. Veducou predmetovej komisie je Andrea Doktorova, ktora vyučovala matematiku v triedach 6.A, 6.B, 8.B, 9.A. Členovia predmetovej komisie su Mgr. Jana Beňuškova, vyučovala matematiku v triedach 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, Mgr. Peter Gašparik, vyučoval matematiku v triede 9.B a informatiku v triedach 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A a 9.A, Mgr. Marek Olšansky, vyučoval informatiku v triedach 7.B, 8.A, 8.B, 9.A a PaedDr. Andrej Petrik učil informatiku v 9.B Komisia pracovala podľa planu, na svojich stretnutiach vyučujuci riešili vychovne a vyučovacie problemy, pripravovali školske kola suťaži. Pytagoriada Školskeho kola Pytagoriady sa zučastnilo 31 žiakov 3. až 8. ročnika, z nich 12 bolo uspešnych riešiteľov. Okresneho kola Pytagoriady sa zučastnilo 18 žiakov 3. – 8. ročnika. Najlepšie sa umiestnil vyriešil všetkych 15 uloh. Uspešnymi riešiteľmi okresneho kola boli aj tito žiaci: Katarina Rosova z 3.B triedy 6. miesto Jozef Danak zo 4.B triedy 10. – 13. miesto David Pukanec z 5.B triedy 7. miesto Nataly Rosova z 6.B triedy 10. – 12. miesto Veronika Minarovičova z 8.B triedy 6. – 7. miesto Marian Kmotorka zo 6. B triedy, ktory ziskal 1. miesto a spravne Matematicka olympiada Školske kolo riešilo 13 žiakov 5.- 9. ročnika, ktori sa zučastnili aj okresneho kola v Partizanskom. Najlepšie sa umiestnili: David Pukanec z 5.B triedy 4.- 6. miesto Tomaš Minarovič z 5.A triedy 7. miesto Martin Poluch zo 7.B triedy 7.-10. miesto Veronika Minarovičova z 8.B triedy 7.-9. miesto Barbora Starinska z 9. B triedy 11.-14. miesto Korešpondenčnu matematicku suťaž Maks na 2. stupni a Maksik na 1. stupni riešilo 27 žiakov. Žiaci 9. ročnika sa zapojili do celoslovenskeho testovania žiakov KOMPARO, ktore bolo pripravou na celoslovenske testovanie žiakov 9. ročnika MONITOR 9 – 2010, v ktorom dosiahli priemer z matematiky 64%, čo bolo o 3,9% viac ako priemerna percentualna uspešnosť v ramci SR. 54 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Informatika Žiaci ziskali uceleny system poznatkov o zakladoch prace s PC, prace s textom a tabuľkami, osvojili si zaklady programovania v jazyku logo. Vytvorili si vlastne prezentacie, naučili sa upravovať obrazky a pracovať s digitalnymi zariadeniami ako fotoaparat a skener . Zapojili sme sa do projektu z informatiky „Sme v škole“- kažy pondelok žaci 5.-9. ročika dostavali noviny SME a vypracovavali pracovny zošt z informatiky –INTERNET. Mgr. A. Doktorova ved.PK Matúš Bezák 4.A 55 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A PRÍRODA V predmetovej komisii pracuju učitelia fyziky, chemie a biologie: - PaedDr. Andrea Chrenkova /Gubova/, vyučovala chemiu v 6., 8. a 9. ročniku a fyziku v 6., 7., 8. a 9. ročniku - PaedDr. Andrej Petrik, vyučoval biologiu v 5.A, prirodopis v 7. a 9. ročniku - Adriana Kučerkova, vyučovala biologiu v 5.B, 6.A, 6.B, prirodopis v 8. ročniku Ulohou PK bolo zrealizovať druhy rok školskej reformy. Opať sme riešili problem s neskorym dodanim novych učebnic. Učili sme podľa novych učebnych osnov a planov zo starych učebnic. Aj keď to sťažovalo pracu, zvladli sme to. Na skvalitnenie vyučovacieho procesu sa vyučujuci zapojili do nasledovnych aktivit: - „Modernizacia vzdelavacieho procesu“ v predmetoch chemia a prirodopis, v ktorom ziskali vypočovu techniku a využvali najma na vyučvani tychto predmetov /PaedDr. A. Petrik, PaedDr. A. Chrenkova/ - suťžo interaktivnu tabuľ na stranke „laneta vedomosti .sk“, kde vypracovali pripadovu šudiu využtia obsahu Planety vedomosti vo vyučvacom procese /PaedDr. A. Petrik, PaedDr. A. Chrenkova/ - v juni sa PaedDr. Chrenkova zučstnila metodickeho dň a otvorenej hodiny z chemie v ZŠKlatova Nova Ves . V novembri uskutočila PaedDr. Andrea Chrenkova otvorenu hodinu. Hodina bola peknou ukažou využtia didaktickych pomocok na vyučvani chemie v 6. ročiku. V jednotlivych predmetoch vyučjuci uskutočili na rozšrenie a upevnenie učva exkurzie: - Hornonitriansku hvezdareňvo Veľych Bieliciach navšivili žaci 8.a 9. ročika v oktobri v ramci tyžň vzdelavania a vo februari na doplnenie učva z astronomie v 9. ročiku /PaedDr. Chrenkova/ - Čstiču odpadovych vod v Chynoranoch navšivili v oktobri žaci 8. ročika v predmete chemia a v maji žaci 6. ročika / PaedDr. Chrenkova/ - v ramci chovateľkeho kružu sa PaedDr. Petrik zučstnil so žakmi europskej vystavy Slovenskeho zvazu chovateľv v Nitre a oblastnej vystavy v Topoľčnoch. V mimovyučvacom čse a formou kružovej čnnosti sa vyučjuci venovali nadanym žakom a ziskali nasledovne vysledky: Chemia V okresnom kole chemickej olimpiady nas reprezentovala - Veronika Petrašova z 9.B, skončila na 3. mieste a postupila do krajskeho kola, kde bola uspešnou riešiteľkou. Žiačku pripravila PaedDr. Chrenkova 56 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Fyzika Školske kolo kola, Fyzikalnej olympiady riešili 3 žiačky, postupili do okresnehokde však neboli uspešne. Okresneho kola Archimediady bol uspešny riešiteľ. Žiakov pripravila PaedDr. Chrenkova sa zučastnili 3 žiaci, Martin Beles zo 7.A Prirodopis Školske kolo suťažiach umiestnili nasledovne: V okresnom kole Biologickej olympiady riešilo 10 žiakov, ktori sa v ďalšichkategorie D: • Simona Naňova, 7.A 2. miesto v projektovej časti • Gregor Magdolen, 7.B 3. miesto v teoreticko-praktickej časti • Roman Toman, 6.B 4. miesto v teoreticko-praktickej časti V okresnom kole kategorie C: • Veronika Minarovičova, 8.B 1.miesto v teoreticko-praktickej časti a 3. miesto v projektovej časti. Postupila do Bystrici, kde sa umiestnila na 4. mieste v teoreticko-praktickej časti. Žiakov v kategorii C a D pripravila A. Kučerkova. V okresnom kole - • Filip Ďatelinka, 8.B 3. miesto • Richard Minarovič, 8.A a Mario Zubaj, 8.A boli uspešni riešitelia - krajskeho kola v Považskejkategorie E suťažili žiaci v troch odboroch:v odbore geologia žiakov pripravila A. Kučerkova:v odbore zoologia: • Roman Pecho, 8.A bol uspešny riešiteľ - v odbore botanika: • Jakub Marko, 8.A ziskal 5. miesto • Simona Naňova, 7.A bola uspešna riešiteľka Žiakov zo zoologie a botaniky pripravil PaedDr. Petrik. V • Denis Bezak z 9.A sa umiestnil na 1. mieste v kategorii exoty • Lukaš Tatarka z 8.B sa umiestnil na 1. mieste v kategorii kraliky Obaja postupili do medzinarodnou učasťou. Žiakov pripravil v ramci kružkovej činnosti PaedDr. Petrik. Adriana Kučerkova veduca PK oblastnej suťaži Mlady chovateľ v Topoľčanoch nas reprezentovali:celoslovenskeho kola, ktore bude v auguste v Nitre s 57 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY PREDMETOVÁ KOMISIA ZDRAVIE A POHYB Predmetova komisia pracovala v zloženi: - Mgr. Peter Vraňak - PaedDr. Andrej Petrik - Mgr. Peter Gašparik PK pracovala podľa planu. Vyučujuci na svojich stretnutiach riešili vychovne a vyučovacie problemy. Uplatňovali sme nove metody a formy prace a individualny pristup k žiakom, ktori su slabšie pohybovo nadani. Učivo sme prebrali v sulade s časovo-tematickymi planmi a učebnymi osnovami. V tomto školskom roku žiaci navštevovali hokejbalovo-futbalovy, volejbalovy, športovo-atleticky a stolnotenisovy kružok. Pre žiakov sme zrealizovali nasledovne aktivity: - v oktobri turnaj v minifutbale - Mikulašsky volejbalovy turnaj - Vianočny volejbalovy turnaj - v maji sme zorganizovali 18. ročnik Okresnej olympiady v ľahkej atletike pre mladšich a staršich žiakov, na ktorej sa zučastnilo všetkych 11 ZŠ z okresu Pod vedenim Mgr. Vraňaka, PaedDr. Petrika a Mgr. Gašparika sme sa zučastnili 18 športovych suťaži, v ktorych sme dosiahli nasledovne uspechy: V cezpoľnom behu: družstvo st. žiačok N. Rybanska 9.B ziskalo 1. miesto v okresnom kole 2. miesto v krajskom kole v zloženi H. Šupova 9.B, L. Maťavkova 6.A, družstvo st. žiakov 8.B 1. miesto v zloženi M. Gajdoš 9.A, M. Pastirik 8.A, P. Rodina družstvo ml. žiakov 1. miesto v zloženi L. Kvasnica, 5.A, P. Škorec 6.B ziskalo suťaž jednotlivcov : 1. miesto M. Gajdoš 9.A 1. miesto Ľ. Maťavkova 6.A 2. miesto L. Kvasnica 5.A 2. miesto M. Pastirik 8.A 2. miesto N. Rybanska 9.B Volejbal: družstvo dievčat a družstvo chlapcov: 1. miesto v okresnom kole 2. miesto v regionalnom kole Stolny tenis pod vedenim PaedDr. A. Petrika: 58 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 družstvo dievčat 8.A ziskalo 1. miesto v okresnom kole 2. miesto v krajskom kole v zloženi N. Rybanska 9.B, H. Šupova 9.B, L. Dobročaniova Šach: Z. Kožuškaničova 7.A sa umiestnila na 1. mieste v okrese a 7.mieste v krajskom kole. Minifutbal dievčata : družstvo dievčat N. Rybanska 9.B, H. Šupova 9.B, D. Vaňova 9.B, K. Podobova 9.B, M. Paulenova 9.B, L. Dovalovska 9.B, vybojovalo: 1.miesto v okresnom kole 1.miesto v krajskom kole a postup na M-SR do Trebišova 23.-25.6. v zloženi Ľ. Maťavkova 6.A, K. Podhorska 8.A, Olympiada v ľahkej atletike: ako škola sme ziskali: 1. miesto v okresnom kole v celkovom hodnoteni škol, keď družstva obsadili školy 1. miesto starši žiaci 2. miesto staršie žiačky 2. miesto mladši žiaci 4. miesto mladšie žiačky Zaroveň sme ziskali aj starostu obce Chynorany ako najuspešnejšia škola. Rekordy okresneho kola: Pohar - beh na 1000 m - Miloš Gajdoš 9.A, časom 2:50,89 prekonal rekord školy, ktory držal jeho brat Tomaš - beh na 60 m – Richard Furak 7.A, časom 8,30vyrovnal rekord školy - skok do diaľky – Richard Furak 7.A, vykonom 494 m prekonal rekord školy z roku 1982 - beh na 600m – Ľudmila Maťavkova 6.A, časom 1:50,90 zlepšila rekord olympiady o 4,2 s Na Majstrovstva Trenčianskeho kraja postupili starši žiaci a ziskali v krajskom kole v suťaži družstiev Uspechy jednotlivcov v krajskom kole: 2. miesto - 1. miesto Miloš Gajdoš 9.A, beh na 1000 m vybojoval postup na Majstrovstva SR - 2. miesto štafeta v zloženi Furak, Ovečka, Gajdoš, Podhorsky - 3. miesto Patrik Podhorsky 9.B, vrh guľou - Richard Furak vylepšil rekordy školy v behu na 60m a 300 m. O všetky tieto uspechy sa postarali družstva v zloženi: Na stupni víťazov starší žiaci a žiačky so svojím učiteľom P. Vraňákom 59 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Starši žiaci: M. Podhorsky, M. Flekač, P. Bezak, Miloš Gajdoš. R. Furak, D. Marko, P. Rodina, J. Gajdoš, P. Ovečka, J. Šmatlak, Staršie žiačky: Z. Nedasova, V. Petrašova, K. Podobova, D. Vaňova a L. Maťavkova. M. Vrždiakova, S. Jankejova, N. Rybanska, H. Šupova, Mladši žiaci: D. Bezak, M. Ondrejkovič, M. Neubauer a B. Bezak. R. Furak, M. Mikula, V. Vrždiak, P. Galis, P. Škorec, L. Kvasnica, Mladšie žiačky: P. Sasova, A. Jakubičkova, K. Škorcova, N. Markova. L. Maťavkova, N. Rosova, D. Kakošova, D. Škorcova, Memorial Rudolfa Jašika 1. miesto v hodnoteni škol. Reprezentovali nas: - na 43. ročniku atletickych pretekov sme ziskali Mladši žiaci: V. Vrždiak, P.Škorec, I. Hatala, P. Galis, T. Marko, M. Ondrejkovič, M. Fuksa, M. Neubauer, S. Magdolen R. Furak, Mladšie žiačky: A. Jakubičkova, D. Kakošova, D. Škorcova, N. Rosova, N. Pastirikova, K. Bezakova, B. Černakova, N. Bebjakova, J. Nemcova Ľ. Maťavkova,Starši žiaci: D. Bezak, Š. Hanuliak, D. Marko, P. Rodina, J. Gajdoš, P. Ovečka, J. Šmatlak, M. Podhorsky, M. Flekač, P. Bezak Staršie žiačky: Masna, K. Podhorska, K. Podobova, D. Vaňova, M. Bujnova, a ziskali: S. Jankejova, N. Rybanska, H. Šupova, Z. Nedasova, V. Rekordy pretekov: - štafeta na 4x60 m mladši žiaci v zloženi Furak, Vrždiak, Škorec, Galis - časom 34,3 s - beh na 60 m R. Furak časom 7,9 s vytvoril novy rekord školy - beh na 600 m Ľ. Maťavkova časom 1:54,8 utvorila rekord podujatia Žiaci sa zučastnili aj dosiahli nasledovne umiestnenia: brannych suťaži pod vedenim Mgr. P. Gašparika, kde Streľba zo vzduchovej pušky družstvo dievčat v zloženi: D. Vaňova 9.B, K. Podobova 9.B, Z. Nedasova 9.B, si vystrieľalo: 1. miesto v okresnom kole 3. miesto v krajskom kole : Na bicykli bezpečne: M. Fabianova a K. Bezakova sa umiestnilo na 6. mieste. družstvo žiakov 5. B v zloženi: M. Magdolen, I. Hatala, Radoť z víťazstva 60 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Mlady zachranar CO: Družstvo v zloženi : A. Podoba 7.A, K. Podobova 9.B, D. Vaňova 9.B, R. Furak 7.A, v krajskom kole ziskalo 4. miesto. Suťaž mladych požiarnikov „Plameň“ : Družstvo chlapcov: K. Šmotlak, A. Podoba, D. Mikulaš, P. Hatala, P. Ovečka, M. Flekač, D. Magdolen, N. Kudelova, M. Kovačikova – ziskalo 3. miesto v okresnom kole. Družstvo dievčat: B. Černakova, Ľ. Maťavkova, S. Naňova, M. Vrždiakova, D. Kakošova, F. Hurtova, Z. Kožuškaničova, K. Podobova, D. Vaňova – ziskalo 2. miesto v okresnom kole. Mgr. Peter Vraňak, veduci PK PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SVET PRÁCE Predmetova komisia učiteľov technickej vychovy pracovala podľa vypracovaneho planu prace. V komisii pracovali učitelia: Adriana Kučerkova, Jana Beňuškova a Peter Gašparik. Vo vyučovani predmetu technicka vychova nastali v tomto školskom roku vyrazne zmeny, ktore sa tykaju vyučovania vo všetkych ročnikoch. Keďže už druhy rok plati novy školsky zakon, vyučovanie predmetu je začlenene do vzdelavacej oblasti Človek a svet prace. Vyučovanie predmetu TchV bolo v piatom a šiestom ročniku zrušene a nahradene novym predmetom – tvorba životneho prostredia. Učila ho p. zastupkyňa Kučerkova. Obsah učiva sčasti korešpondoval s učivom pestovateľskych prac 5. a 6. ročnika. Preto bol predmet zaradeny do tejto PK. Na hodinach TchV sa žiaci oboznamovali s technickou dokumentaciou, učili sa primeranym technickym zručnostiam, zostavovaniu elektrickych obvodov. Vyberom vhodnych nametov pre prakticku činnosť a zhotovovanim vyrobkov spoznavali vlastnosti dreva, kovov a plastov. V predmete tvorba životneho prostredia si žiaci osvojovali vedomosti o pode, o vyzname a využiti bežnych i menej znamych zelenin, spoznavali sposoby ekologickej rastlinnej vyroby, pestovania, skladovania a spracovania plodin. V teme kvetinarstvo žiaci pestovali okrasne rastliny, udržiavali Mladí požiarnici Mladý záchranár CO 61 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY kvetinove zahony, starali sa o celkovy esteticky vzhľad školy a jej okolia. V ovocinarstve sa teoretickym sposobom zoznamili so štepenim jadrovin a kostkovin. Na hodinach rodinnej pripravy sa žiaci venovali zasadam racionalnej vyživy, spracovaniu dopestovanych produktov a spravnemu stolovaniu. Niektore temy boli zamerane na pracu s textilom a venovali sa tiež otazkam rodinnej vychovy. Vyučujuci uskutočnili niekoľko vzajomnych hospitacii a otvorenu hodinu mala p. zastupkyňa Kučerkova. Hodnotenie žiakov prebiehalo v sulade s platnymi „Zasadami“. Žaci piateho ročika boli hodnoteni slovne, žakov ročikov 7. –9. sme znamkovali. Problemy sa nevyskytli a žaci tento sposob vitaju, znamky z technickej vychovy vo všobecnosti zlepšli ich priemerne znamky. Problemy boli s pripravou žakov na vyučvanie, vyskytlo sa nenosenie pomocok, pracovnych odevov, zoštov. Inventar kabinetu Technickej vychovy sa v tomto šolskom roku nezmenil. Mgr. Peter Gašarik, veduci PK PREDMETOVÁ KOMISIA UMENIE A KULTÚRA V šk. roku 2009/2010 sa žiaci na hodinach vytvarnej vychovy zdokonaľovali v použivani roznych vytvarnych technik a vyskušali si pracu s roznymi materialmi. Talentovani žiaci zuročili skusenosti vo svojich suťažnych vytvarnych pracach. Zapojili sa do suťaži: - Civilna ochrana očami deti – 6 prac - Europa v škole – 5 prac - Vesmir očami deti – 8 prac V okresnom kole suťaže Vesmir očami deti ziskala 2. miesto Silvia Podmanicka z IX.A /pripravovala E. Šakova/. V decembri na Adventny jarmok žiaci pripravili vlastnoručne vyrobene dekorativne predmety. V oblasti hudobnej vychovy si žiaci rozširovali svoje hudobne poznatky z dejin hudby. Schopnosti v solovom aj v zborovom speve mohli preukazať pri viacerych priležitostiach. Spevacky zbor vystupil v Jasličkovej slavnosti s vianočnymi piesňami. V aprili prispeli piesňami do otvaracieho programu okres. suťaže Beniakove Chynorany. V tomto mesiaci sa konalo aj školske kolo spevackej suťaže Slavik Slovenska. V okresnom kole reprezentovali našu školu: Danka Chrenkova III.B /v I. kategorii/, Erik Kmotorka IV.A /v II. kat./ a Angelika Šiškova VIII.A / v III. kat./. V okresnom kole ziskala D. Chrenkova 1. miesto a postupila do krajskeho kola, E. Kmotorka ziskal v okr. kole čestne uznanie. V kulturnom programe venovanom matkam pri priležitosti Dňa matiek vystupil spevacky zbor s viacerymi piesňami. Mgr. B. Bubenikova, ved. PK 62 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Do tejto predmetovej komisie zaraďujeme premety: dejepis, zemepis, občianska vychova, historia regionu, kultura regionu. Vyučujuci: Zemepis - Mgr. Andrea Doktorova, PaedDr. Andrej Petrik, Dejepis - Mgr. Maria Znašikova (od 9. 11. 2009) Obč. vychova - PaedDr. Jana Somogyiova, PaedDr. Andrej Petrik, Mgr. Eva Kolnikova, Mgr. Emilia Šakova, Mgr. Beata Bezakova Kultura regionu - Mgr. Andrea Doktorova Historia regionu - Mgr. Maria Znašikova Vzdelavaci proces: a) V priebehu školskeho roka vypracovali žiaci 5. ročnika v dejepise projekty z dvoch tem – - O čom rozpravaju stare fotografi e (rozhovory s pribuznymi o sposobe života v davnych dobach podľa starych fotografi i) - Pamať ľudstva – Pismo (vypracovanie „Encyklopedie dejepisu“ pomocou vlastnej tlač) b) V ramci vyučvania historie regionu a kultury regionu absolvovali žaci 5. A a 5. B triedy besedy na temy Ako sa piekol chlieb (rozpra-vanie prastarej mamy žaka 5. B Martina Magdolena), Paličovanie (stare slovenske remesla –pani Kovalikova, Chynorany). Žaci tychto tried navšivili Poľohospodarske družtvo Chynorany. c) Na OBN a OBV p. uč Petrik použval doplnkovy učbny program Vieme, ž ... Suťaže: a) Školskeho kola Do okresneho kola postupilo 5 žiakov – David Pukanec, 5. B – 2. miesto geografi ckej olympiady sa zučastnilo 10 žiakov. Paličkovanie na hodine kultúra regiónu 63 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Natalia Rosova, 6. B – 2. miesto Matuš Mikula, 7. B – 2. miesto Veronika Minarovičova, 8. B – 2. miesto Michal Jakubička, 9. A – 3. miesto Všetci postupili do krajskeho kola. b) Žiaci sa zapojili do okresnej suťaže z dejepisu vyhlasuje Zakladna škola Rudolfa Jašika Partizanske. Pre školske kolo Trinasta komnata, ktoru prace vypracovali: Andrej Mozola, 6. B – Tutanchamon Marian Kmotorka, 6. B – Rimski cisari Zuzana Kožuškaničova, 7. A – Matej Korvin a renesancia Lukaš Tatarka, 8. B – Matej Bel Ivona Košikova, 8. B – Maria Terezia Do okresneho kola postupili Andrej Mozola a Ivona Košikova. Za svoju pracu o Tutanchamonovi a za jej prezentaciu na suťaži ziskal Andrej Mozola čestne uznanie. Mgr. Maria Znašikova, uč. dejepisu PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A HODNOTY Do predmetovej komisie Človek a hodnoty patria predmety naboženska vychova a eticka vychova. Naboženska vychova odovzdava v našej škole žiakom vhodnym a zodpovednym sposobom hodnoty kresťanskeho života. Doležitou naplňou oboch predmetov bol vedomostny a vychovny aspekt, ktory v predmete naboženska vychova ma prameniť zo vzťahu k dobrotivemu Bohu a k ľuďom, ktorych človek v živote stretava. Učivo bolo odovzdavane žiakom s laskou a v sulade s tematickymi vychovno-vzdelavacimi planmi. V tomto šk. roku sme sa snažili v reformnych ročnikoch ( okrem 1. a 5. ročnika už aj v 2. a 6. ročniku) isť podľa noveho Štatneho a Školskeho vzdelavacieho programu na zaklade noveho školskeho zakona. Mnohi žiaci aj z tychto predmetov počas šk. roku prispeli k dobremu menu školy. I v tomto šk. roku sme sa po zodpovednej priprave zučastnili krajskeho kola v prednese kresťanskej poezie a prozy „a Slovo bolo u Boha“ dň 8. 12. 2009 v Trenčne, kde sme v kažej z kategorii mali žakov a naš žača Nataly Rosova zo 6.B sa umiestnila na nadhernom druhom mieste vo svojej kategorii. Vďka za ochotu a odvahu v tejto suťž patri vštkym zučstnenym žakom. V tejto suťž pripravovala žakov p. uč PhDr. Denisa Horvathova. Začatkom roku 2010 sme začli pripravu na dekanatne kolo Biblickej olympiady, ktore sa uskutočilo 12. 3. 2009 v ZŠSkačny. Po zvladnuti zodpovednej pripravy suťžaci naplneni vedomosťmi a povzbudeni 64 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Duchom Svatym v zloženi žiakov zo 7.B triedy Kristina Obžerova, Andrea Jakubičkova, Matuš Mikula a 8.A triedy Jakub Marko ziskali 2. miesto. Aj im patri veľka vďaka. I v tomto šk. roku sa veľke množstvo žiakov zapojilo do duchaplnych akcii a aktivit, napr. Sv. Mikulaš, adventny jarmok, Jasličkova pobožnosť, koledovanie deti, fašiangovy maškarny karneval a Puť deti do Rajeckej Lesnej a do mnohych kvizov, suťaži, hier a cyklo-vyletov pre deti a pod. Tretiaci prijali po prvykrat do čistych srdiečok Pana Ježiša v deň slavnosti prveho svateho prijimania Mgr. Marek Olšansky za PK Biblická olympiáda Mikuláš v MŠ obdaroval všetky deti Matúš Ladický 4.B 65 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY ZOZNAMY TRIED MŠ I. trieda, tr. uč. Jana Bezakova, Zuzana Krošlakova počet žiakov 27 Beliansky Erich, Beniak David, Beňuška Martin, Bereta Peter, Čierny Dominik, Fabikova Veronika, Gajdoš Richard, Gajdošova Agata, Gundova Ema, Kmotorkova Monika, Kralikova Livia, Kunovska Kristina, Magdolenova Hana, Magdolenova Kamila, Magdolenova Svetlana, Markova Karin, Maťavka Lukaš, Maťavkova Miriam, Pilatova Adela, Pilipova Sarah, Piršel Michal, Starinska Lenka, Štreicher Lukaš, Zahumensky Marek, Kotlar Robert, Precnerova Marianna, Samuel David II. trieda, tr. uč. Minarikova Anna, Kollarikova Maria počet žiakov 2 Ašverus Adam, Beniakova Adela, Bednarova Nina, Bezakova Linda, Dečmanova Dominika, Fiľakova Andrea, Fiľakova Zuzana, Furek Erik, Gafel Peter, Gajdošova Adela, Gardianova Katarina, Gaššo Daniel, Gaššo Patrik, Geschwandtner Tomaš, Hudec Jaroslav, Hunka Samuel, Kovačik Simon, Magdolenova Bianka, Machovičova Sofi a, Masarykova Natalia, Minarovičova Natalia, Nedasova Silvia, Pilip Sebastian, Sas Filip, Strempek Benjamin, Struharňanska Michaela, Zahumensky Lukaš 7 III. trieda, tr. uč. Magdolenova Terezia, Kmotorkova Anna, Furekova Anna počet žiakov 25 Antonacci Eligio, Bezak David, Bezakova Katarina Anna, Bezakova Katarina, Bezak Oliver, Božikova Katarina, Dedik Marek, Ďuriš Nelson, Gajdoš Radovan, Hatala Filip, Kakoš Tomaš, Kaňova Kristina, Kerek Matuš, Magdolen Juraj, Manduchova Tereza, Marko Marian, Michalides Jakub, Mikulašova Timea, Mikulova Annamaria, Minarovičova Klaudia, Pilat Adam, Vimpeľ Noel Salihu Melos, Fremal Adrian, Raczko Kristian 66 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 ZOZNAMY TRIED ZŠ 1.A trieda, tr. uč. PaedDr. Jana Mikušova, počet žiakov 15 zľava: Kristina Laukova, Matuš Kotlar, Paulina Cabadajova, Anton Mozola, Ivana Bezakova, Tamara Nemethova, Adam Rusňak, Philipp Charles Ručka, Samuel Galis, Michaela Bebjakova, Monika Bezakova, Branislav Paulen, Michaela Kovačikova, Tibor Chudy, Johanna Chrenkova 1.B trieda, tr. uč. Mgr. Miriam Bezakova, počet žiakov 16 zľava: Sebastian Šmotlak, Vanesa Pavlejova, David Danak, Matuš Flekač, Samuel Ľuptak, Lukaš Mozol, Dominika Hatalova, Jakub Nemec, Kristina Dubravicka, Sofi a Košikova, Kristina Kotlarova, Natalia Dubravicka, Martin Hunka, Miriam Pukancova, Ema Bebjakova, Natalia Belkovičova 67 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY 2.A trieda, tr. uč. Mgr. Beata Bezakova, počet žiakov 19 Adam Jozef Bezak, Štefan Enriko Bezak, Dajana Černakova, Michal Dedik, Bianca Doppelhofer, Nina Fabikova, Simona Gaššova, Peter Goga, Simona Hagarova, Daniela Halmova, Matuš Kluka, Zuzana Kovačikova, Jaroslav Loviška, Livia Neubaurova, Kristian Pilip, Daniel Poluch, Maria Samuelova, Simona Struharňanska, Dominika Žigmundova 2.B trieda, tr. uč. Mgr. Martina Kvasnicova, Mgr. Emilia Šakova, počet žiakov 17 Katarina Beniakova, Matuš Guba, Natalia Hlavačova, Nina Hrotekova, Radoslav Košik, Sarah Košikova, Radovan Krupka, Monika Markova, Simona Maťavkova, Tomaš Mozol, Tamara Podhorska, Alžbeta Strempekova, Jakub Šarina, Kristian Šmatlak, Kristina Šnircova, Vratko Vaňo, Viktoria Vožňakova 3.A trieda, tr. uč. Mgr. Katarina Mozolova, počet žiakov 15 Eliška Beniakova, Amanda Fremalova, Patrik Gajdoš, Adam Holbay, Lukaš Krčmarik, Zuzana Manova, Simona Markova, David Omelka, Valeria Paninarova, Radovan Petraš, Samuel Starinsky, Christopher Šestak, Michal Španik, Ivana Švecova, Sarah Maria Zuberi 3.B trieda, tr. uč. Mgr. Maria Cabadajova, počet žiakov 14 Kristina Babišova, Veronika Bezakova, Henrich Čamara, Timotej Hrotek, Daniela Chrenkova, Martin Jamrich, Kristina Ježova, Katarina Košutova, Tomaš Kovačik, Julia Kvasnicova, Vanessa Matejčikova, Rastislav Mozola, Klara Olšova, Catherine Rosova 4.A trieda, tr. uč. Mgr. Marcela Križmova, počet žiakov 17 Alžbeta Beretova, Simona Bezakova, Vladimir Hunka, Zuzana Rongeova, Izabela Miklašova, Frederik Rajnoha, Juraj Kmotorka, Ema Mikulašova, Erik Kmotorka, Martin Marko, Kristian Rusňak, Adriana Galova, Jakub Bezak, Sarah Nedasova, Natalia Šestakova, Marek Vrabel 4.B trieda, tr. uč. Mgr. Eva Mozolova, počet žiakov 19 Jozef Bezak, Henrich Minarovič, Lea Košikova, Nicol Dubravicka, Maroš Kopecky, David Mozol, Samuel Remek, Matuš Ladicky, Lucia Galisova, Matuš Bezak, Victoria Minarovičova, Nikola Saparova, David Hlavač, Martin Zahumensky, Jozef Danak, Božena Hunkova, Simona Gogova, Sabina Magdolenova, Erik Szabo 68 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 5.A trieda, tr. uč. PaedDr. Lucia Patakova, počet žiakov 21 Balažova Kristina, Bezak Martin, Bezakova Denisa, Furekova Denisa, Košik Dominik, Kovačik Matej, Kovačik Matuš, Kozar Ivan, Kramar Andrej, Kvasnica Lukaš, Magdolen Samuel, Majerhofer Drahomir, Marko Timotej, Matejovičova Petra, Mervart Michal, Minarovič Tomaš, Olšova Veronika, Ondrejkovič Martin, Pastirikova Nikola, Peťovska Kristina, Zemkova Zuzana 5.B trieda, tr. uč. PhDr. Denisa Horvathova, počet žiakov 17 Bezak Branislav, Bezakova Kristina, Cabaj Martin, Čimborova Kristina, Fabianova Miroslava, Galisova Laura, Hanuliakova Dominika, Hatala Igor, Kakošova Livia, Krpelanova Kristina, Ľuptak Norbert, Magdolen Martin, Mikula Daniel, Neubauer Martin, Pukanec David, Šmatlakova Lucia, Žigmund Michal 6.A trieda, tr. uč. PaedDr. Andrea Gubova, počet žiakov 15 Balajka Martin, Bezak David, Bezak Filip, Gašparik Martin, Hlavač Martin, Hunka Jan, Hunkova Adriana, Jelenčik Frederik, Kovačik Denis, Kramar Martin, Kubricka Simona, Maťavkova Ľudmila, Nemcova Julia, Sasova Paulina, Skačanyiova Kristina 6.B trieda, tr. uč. Mgr. Andrea Doktorova, počet žiakov 16 Belakova Veronika, Belkovičova Nikola, Flekačova Kristina, Fuksa Martin, Galis Peter, Hunka Dominik, Kaňa Alojz, Kmotorka Marian, Miklašova Anabelka, Mozola Andrej, Oravec Bruno, Romanova Martina, Rosova Nataly, Škorec Peter, Toman Roman, Vrždiak Viliam 7.A trieda, tr. uč. Mgr. Jana Magdolenova, počet žiakov 17 Beles Martin, Furak Richard, Hatala Peter, Hlavač Lukaš, Hunkova Maria, Hurtova Frederika, Kakošova Dominika, Kovačikova Miriama, Kožuškaničova Zuzana, Marko Dominik, Mikulaš Denis, Naňova Simona, Podoba Anton, Pislupsky Lukaš, Sukenik Erik, Šmotlak Kristian, Vrždiakova Michaela 7.B trieda, tr. uč. Mgr. Jana Beňuškova, počet žiakov 18 Bebjakova Nikola, Bracho Jakub, Brachova Miroslava, Černakova Barbora, Gašparikova Simona, Hallo Štefan, Hunkova Erika, Jakubičkova Andrea, Kudelova Natalia, Magdolen Gregor, Markova Natalia, Mikula Matuš, Obžerova Kristina, Poluch Martin, Sečkar Marian, Šiška Denis, Škorcova Dominika, Škorcova Kristina 69 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY 8.A trieda, tr. uč. Mgr. Peter Vraňak, počet žiakov 24 Belica Peter, Bezakova Silvia, Bim Stanislav, Dobročaniova Lenka, Hatala Martin, Hunka Roman, Chrenko Ľuboš, Chrenko Matuš, Chrenkova Katarina, Jamrich Andrej, Košut Ondrej, Krčmarikova Denisa, Krpelan Adrian, Magdolenova Michaela, Marko Jakub, Michalik Marek, Minarovič Richard, Minarovičova Sophia, Paliatka Martin, Pecho Roman, Podhorska Klaudia, Sasova Simona, Šiškova Angelika, Zubaj Mario 8.B trieda, tr. uč. PaedDr. Andrej Petrik, počet žiakov 20 Filip Ďatelinka, Sandra Fiľakova, Jakub Gajdoš, Dominik Horvath, Lydia Hudecova, Kristina Hunkova, Simona Jankejova, Matuš Kaňa, Ivona Košikova, Mario Kovač, Michal Kmeťo, Richard Kmeťo, Matuš Kmotorka, Valentina Masna, Veronika Minarovičova, Annamaria Muchova, Michal Pospichal, Patrik Rodina, Martin Škopek, Lukaš Tatarka 9.A trieda, tr. uč. Mgr. Bernadeta Bubenikova počet žiakov 15 horny rad zľava: Miloš Gajdoš - Chynorany 793, Patrik Ovečka - Nadlice 110, Michal Jakubička – Chynorany 695, Veronika Zemkova – Chynorany 136, Kristina Kramarova – Chynorany 62, Denis Bezak – Chynorany 74, Jan Šmatlak – Nadlice 14 dolny rad zľava: Ivan Šmatlak – Nadlice 14, Simona Galisova – Chynorany 766, Patricia Markova – Chynorany 755, Klaudia Hatalova – Chynorany 821, Silvia Podmanicka – Chynorany 643, Dominika Obdržalova – Chynorany 1 012, Lucia Kyjaciova – Chynorany 618, Barbora Starinska – Chynorany 860 70 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 9.B. trieda, tr. uč. Mgr. Marek Olšansky, PaedDr. Marta Podmanicka počet žiakov 20 horny rad zľava: Veronika Petrašova – Rajčany 151, Štefan Hanuliak – Rajčany 144, Miroslav Flekač – Chynorany 253, David Magdolen – Chynorany 648, Tomaš Skačanyi – Livina 17, Michal Podhorsky – Chynorany 527, Jakub Zahumensky – Chynorany 204, Patrik Bezak – Livina 34 dolny rad zľava: Maria Paulenova – Nadlice 7, Lucia Dovalovska – Rajčany 194, Kristina Palenikova – Nadlice 214, Denisa Vaňova – Chynorany 42, Milada Markova – Chynorany 449, Kristina Podobova – Chynorany 449, Nikola Rybanska – Nadlice 28, Henrieta Šupova – Nadlice 27, Martina Bujnova – Rajčany 139, Zuzana Nedasova – Chynorany 190 na fotografi i nie su žiaci: Matuš Pavlis – Chynorany 677, Darina Bulikova – Chynorany 498 Matúš Bezák 4.B 71 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY LITERÁRNE PRÁCE ŽIAKOV Veronika Petrašova, 9. B – sa v celoslovenskej autorskej suťaži Škultetyho rečňovanky umiestnila na 1. mieste basňou: POHĽAD Uzkosť v srdci Krv vrie v žilach Tak ma niči Tvoja tvar nevinna Ty stvorenie Na pohľad laskave Vieš človeku tak ubližiť Slova su nič Ale pohľad A v ňom slzy krvave Tym ma poraziš – ziskala aj ďalšie prvenstvo v celoslovenskej suťaži Mlade talenty 2009 a 3. miesto v okresnom kole suťaže Europa v škole AGONIA Srdce už pokryl temny mag A dušu odiera Pan vietor Svet zostupil Z kolotoča dni Rozfukal Ideal čo roky staviam Spadol ako stavebnica Zo zapaliek Najde sa niekto? Kto ho opať postavi? Možno rany zaceli Jazvy objavi 72 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Tie moje už meno maju Večnosť! DIAMANT SRDCA Hlupi a slepi Hľadime na povrch Netužime preniknuť V skutočnosť Strachame sa Nazrieť do duhy Nechceme spoznať Naš čierny obraz Čo nevydraži ani blazon Hoc ram ma perleťovy A na čo je to dobre? Nosiť kila luxusu Na krku? Veď skutočnosť je ina! Krčime nos Nad nespoznanym Čo pohľadom odradza Vzhľadom odpudzuje A predsa je milionar... BIEDNE OČI Srdce podoba sa bielej izbe Zrak sťa voda po daždi Maš zodvihnuť zmodralu ruku A prebudiť nadej skrytu kdesi… Pod viečami 73 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Miesto toho zabludiš do vrecak A sebectvo udusi plamienok dobra Biednymi očami sa zahľadiš Do hĺbky hladovej doliny Svedomie kamenne Skor než sa stihneš Obsypať lakomymi mincami Zakryju ťa Prešivakom tulaka Veď chudoba ťa zabila… Nataly Rosova, 6. B – praca postupila z okresneho kola z 1. miesta do suťaže Europa v škole do celoslovenskeho kola NIE JE BOHATSTVO AKO BOHATSTVO Kde bolo, tam bolo, za devaťdesiatimi deviatimi horami, štyridsiatimi osmimi kopcami, dvanastimi riekami byvalo uplne normalne dievča Lilly. Malo rodičov, surodencov, zdravie... Čo ine mohlo chcieť? Raz v škole jej všetci spolužiaci ukazovali nove mobily, ktore dostali na Vianoce. ,,Ja som dostal ten dobry dotykovy mobil MDA Compact V!“ hovori Tomaš ,,Ja zas iPod od značy Apple!“ chvalil Miro. ,,Samsung S3100 pink je najkrajš a ja ho mam!“ pyše povedala Paulina. Lilly sa smutne ozvala: ,,Ale ja som dostala len tričo a sveter, mobil mam funkčy, na č by mi bol novy?“ Cela trieda sa iša popučťod smiechu. ,,No a aky mašmobil, keďje taky funkčy?“ povyšnecky sa spytal Peť. ,,No... mam... mam Sony Ericsson K610I..“ V triede po druhykrat zaburacal smiech. ,,Hahaha, dobre, ž ti ho do šotu nedali!“ ozval sa aj tichy Ondrej. Lilly len sklonila hlavu a odiša domov. Doma Lilly hovori mame:,, Mami, prosim, chcem novy mobil!“ ,, Zlatko, nač ti bude novy, veďstary je eše funkčy?“ ,,Je nemoderny a k tomu... cela trieda sa mi smeje!“ namosurene odvrkla Lilly. A nahnevana zostala eše veľi dlhy čs. No mama jej napokon vysvetlila: ,,Nie je doležte, č mašnajkrajš mobil, najlepš počtača najrychlejše auto. Doležte je, ž si po inej stranke najlepša... Mašzdravie, rodinu, uspechy... Č ine potrebuješ“ Lenž Lilly nepočvala mamine slova. ,,Mama, ale ja chcem novy mobil!“ trvala na svojom. 74 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Na druhy deň zastavila Lilly spolužiačka Martina, ktora pred časom ochorela na rakovinu. ,,Lilly, vieš čo by som dala za to, aby som bola taka bohata ako ty?!“ Lilly sa na ň zmatene pozrela. ,,Maťa, ako...? Veďvy mate veľ peňzi a mašaj krasny mobil!“ ,,To nie je vštko o peniazoch. Možo mame veľ peňzi, ale na vyliečnie mojej choroby to nestač... Chcela by som tvoje zdravie!“ Lilly to odrazu došo! Važe nejde o to, maťkrasny mobil, počtač auto... Lilly sa hneďpo prichode ospravedlnila mame: ,,Mami, prepačmi moje spravanie, bola som drza a majetnicka a... a...“ „, a...“ dopĺňla ju mama. Ale bola šťstna, ž Lilly pochopila. Veronika Belakova, 6. B - ziskala 3. miesto v okresnej suťaži Europa v škole V KAŽDEJ ČASTI SVETA Na svete su ľudia rozni, bohati aj chudobni, a taki su aj medzi nami, čo tiško plaču do tmy... Chudoba nehľadi, na koho si sadne, je to ako keď v kockach šestka padne. Najdeš ju v každej časti sveta, len tak ľahko zastrašiť sa neda. Chudobni si i zrnko važia, bohati často i po nezmyselnostiach bažia. My, ľudia, sme raz taki, nestačia nam vily, auta, drahe šaty, myslime si, že malo toho mame, ozajstnu chudobu však nepozname. Verte mi, kto ma zdravie, pracu, rodinu, ten nie je chudobny ani hodinu. S V E T I E L K O L A S K Y Chudoba - slovo, ktore v tomto obdobi počuť stale častejšie a častejšie. Mnohi ľudia stracaju zamestnanie, na ulici vidieť, ktori z nich stratili okrem domova aj zmysel života. Okrem bezdomovcov však pozname aj ľudi, ktori maju všetkeho dostatok, ale len z materialnej stranky. Nepoznaju pravy poklad lasky, žiju životom, v ktorom hlavnu rolu hraju peniaze a majetky. Su sebecki a nevažia si ničoho. Peniaze by mohli využiť aj inak! Namiesto tych veci, ktore su len dočasne a o chviľu ich odhodia, by si mali zbierať pocity. 75 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Čo by chudobni dali za to, aby sa ich deti mali lepšie, aby aj ony mohli patriť do spoločnosti tak, ako ostatni. Solidarita patri do slovnika, ktori oni vobec nepoznaju. Vyfukuju do vzduchu papieriky peňazi radšej, akoby podali pomocnu ruku. Opovrhuju ľuďmi, pritom su to prave oni, ktori su nečisti... ale z vnutornej stranky, ktora je však doležitejšia ako zovňajšok. Nechcu pomocť ľuďom, ktorym niekedy stači aj to, že sa maju radi. Tito ľudia nepotrebuju veľke množstvo peňazi. Stači im aj veľmi mala suma, nie však peňazi, ale sila energie, ktoru im možeme dať. Pocit, že nie su len sudeni. Ľudia, ktori s chudobou raz žili, nezabudaju na tych, pre ktorych boli ako rodina. Važia si ich a maju ich radi. Oceňuju ich preto, že aj napriek situacii, v akej su, neprestava v tychto ľuďoch žiariť svetielko lasky. Preto nebuďme ľahostajni k chudobnym, dodajme im silu znašať nastrahy okoliteho sveta! Buďme prave my ti, ktori vyčaruju usmev na tvarach tychto zraniteľnych. Naučme sa podeliť s tymi, ktori to naozaj potrebuju! Nebuďme tymi slepymi a špinavymi ľuďmi a nesuďme, veď možno sme chudobnejši prave my! Peter Hatala, 7. A H A N K I N O T R A P E N I E Mam najlepšiu kamaratku Hanku. Naše mamy su veľmi dobre kamaratky, tak sa pozname už odmalička. Teraz sme už piatačky a Hanka sa uči najlepšie z celej triedy. Jedneho dňa, keď sme sa stretli v škole pred vyučovanim, Hanka mi cela uplakana povedala neprijemnu vec, ktora sa jej stala. Jej otec stratil pracu. Hanka bola z toho smutna a ja som sa jej ponukla, že jej pomožem. Snažila som sa ju rozveseliť, aby zabudla na problemy z domu. Celkom sa mi to darilo. Hanka však o nejaky čas prišla znovu smutna. Ja som vedela, že je zle! Jej mamka važne ochorela a ich zla fi nančna situacia sa ešte zdvojnasobila. Bolo to až take zle, že nemali z čoho platiť najom. Po čase museli opustiť svoj byt a Hanka išla byvať k svojej tete do Košic. Ja som od tej chvile stratila najlepšiu kamaratku. Keďže si občas mailujeme, viem, že s jej rodičmi to došlo až tak ďaleko, že sa museli predierať životom na ulici. Stali sa z nich bezdomovci! Hanka od tych čias byva v detskom domove, pretože rodičia neboli schopni sa o ňu poriadne postarať. Livia Kakošova, 5. B 76 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P R I A T E Ľ Človek, ktory poda ti ruku pri pade, zaujima ho ako sa maš, ako ti je, most, od ktoreho sa odraziš druhykrat, nie je to iba obyčajny kamarat... Pomože ti, ak maš ťarchu na srdci, najde spolu s tebou odpovede na otazky. Netrapi ho ako sa obliekaš, vyzeraš, ale čo vo svojom vnutri ukryvaš. Važ si tohto človeka, ako len vieš, nie iba ty ho v ťažkych chviľach potrebuješ. Aj on tvoju pomoc rad privita, preto ku tebe vždy rad zavita. Simona Naňova, 7. A NAPÍSALI O NÁS List rodiča Važene vedenie školy. Ako matka jedneho z vašich žiakov som mala priležitosť zučastniť sa na akcii poriadanej z priležitosti dňa matiek. Tato akcia zanechala vomne hlboky dojem. Viem že uvedomenie si a navyše i odcenenie ulohy matky v procese vychovy je nie bežna prax. Vaša akcia taktiež poskytla žiakom priestor na uvedomenie si ulohy matky a jej nezastupiteľnosť v ich živote. V dnešnom uponahlanom svete su akcie takehoto typu veľmi užitočne. Na zaver by som rada vyjadrila svoju vďaku a verim že veľa rodičov, ktory sa zučastnili akcie ma pocity podobne mojim. Dedikova Noviny TEMPO Vraňakovi zverenci medailovi Na medzinarodnej atletickej suťaži Olympijskych nadeji v bratislavskej hale Elan sa predstavili dvaja žiaci ZŠ Valentina Beniaka Chynorany - Ľudmila Maťavkova a Miloš Gajdoš. A zverenci učiteľa Petra Vraňaka, ktori reprezentuju, AK Spartak Dubnica nad Vahom, si znovu počinali uspešne. 77 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY Na hladkej šestovke v kategorii žiakov Miloš Gajdoš dobehol do cieľa druhy v čase 1:32,65 min, keď zviťazil Juraj Černaj (AO Slavia STU Bratislava - 1:29,54 min) a treti skončil Michal Kopunek (ŠK Borsky Mikulaš – 1:35,46 min). Medzi žiačkami sa Ľudmila Maťavkova na rovnako dlhej bežeckej trati stala v čase 1:51,09 min viťazkou druheho rozbehu, čo jej vynieslo konečnu tretiu priečku, keď zviťazila Veronika Slovikova (ŠK Vital Bratislava - 1:49,32 min) pred druhou Katarinou Laluhovou (ŠK Vital Bratislava – 1:50,41 min). mp Noviny TEMPO Ocean dobrych skutkov Letne prazdniny maju pre expertnu skupinu Detskeho činu roka zvlaštnu atmosferu. Už desať rokov su pre nich časom, ktory travia ponoreni do listov deti. V mori dobrych skutkov ich pohojdavaju vlny priateľstva, obetavosti, nezištnej pomoci a spolupatričnosti. Vybrať nominacie na Detsky čin roka, je krasna, ale i veľmi naročna uloha. Na vyzvu, aby deti napisali o svojich dobrych skutkoch, zareagovalo 8 330 deti a kolektivov. Na jeseň sa z nich 30 nominovanych vrati spať do škol, aby deti rozhodli, ktore ziskaju ocenenie. V kategorii dobry napad napisala aj PhDr. Denisa Horvathova, učiteľka a veduca divadelneho suboru Hlučne ticho pri ZŠ V. Beniaka s MŠ v Chynoranoch. Skutok realizovali členovia suboru Julia Nemcova, Miroslava Kovačikova, Zuzana Kožuškaničova, Barbora Černakova, Natalia Kudelova, Andrejka Jakubičkova, Kristinka Obžerova, Katarina Chrenkova, Silvia Bezakova, Denisa Vaňova a Veronika Petrašova. V čom spočival ich dobry skutok? V školskom roku 2008/2009 začal v škole pracovať divadelny kružok pod nazvom HLUČNE TICHO. Stretavať sa v ňom začal hlučik deti vo veku 11 až 14 rokov. Počas roka pripravili divadelne predstavenia a v marci tohto roku vystupili aj na suťažnej prehliadke Rozpravkove javisko v Regionalnom kulturnom centre v Prievidzi. Tam mali možnosť prezentovať subor na doskach znamenajucich svet. Spoznali mnoho dobrych ľudi, našli priateľov. A hoci nepostupili, boli šťastni a veseli. Na prehliadke ich zaujalo aj predstavenie ľudi s roznymi postihmi, ktore si vyslužilo od všetkych divakov spontanny standing ovation. Určite ich pre ďalši napad ovplyvnilo i toto stretnutie. Zistili, že umenie ma silu a moc robiť ľudi krasnymi. Na zaver školskeho roka sa chceli predstaviť i na pode rodnej školy, svojim spolužiakom. Pripravili pre nich adaptaciu rozpravok Nevedkove dobrodružstva. Spolužiakov poprosili, aby každy malou fi nančnou čiastkou prispel. Vyzbierane peniaze odoslali na učet Ligy proti rakovine. Je veľa ľudi okolo nas, ktori potrebuju pomoc. Je jedno, kde začneme, 78 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 komu peniaze z toho množstva ľudi v nudzi poskytneme, doležitejšie je, že širime myšlienku pomoci a solidarity medzi deťmi a mladymi ľuďmi. Raz budu možno oni sami citiť potrebu nepretinať reťaz dobrych skutkov... Noviny TEMPO Tri prve miesta z krajskej suťaže Podjavorinskej Bzince Siedmeho maja sa konalo krajske kolo v prednese poezie a prozy deti a v tvorbe detskych recitačnych kolektivov v Bzinciach pod Javorinou, v rodisku spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Okres Partizanske ziskal až sedem oceneni, z toho tri prve miesta a tym tri postupy na celoslovenske nesuťažne fi nale najstaršej recitačnej suťaže Hviezdoslavov Kubin! Až pať uspešnych recitatorov je z Partizanskeho. Dve ocenenia ma ZŠ Malinovskeho – prve miesto ziskala Vanesa Lippova zo 7.A a tretie miesto Jakub D. Vaňo z 5.B. Prvym miestom bola ocenena aj Simona Pečova z 5. D osemročneho gymnazia a druhym miestom Michaela Matuškova z 9.A zo ZŠ Nadražna. V ZŠ R.Jašika maju tiež vyborneho recitatora Romana Berešika zo 4.B, ktory si v Bzinciach vyrecitoval tretie miesto. Do Zakladnej školy V. Beniaka v Chynoranoch sa s vytuženym postupom na Hviezdoslavov Kubin vracala šiestačka Nataly Rosova. Ani detsky recitačny kolektiv Čmaranice z Chynorian sa nevracal s prazdnymi rukami... „Čmaranice ziskali tretie miesto, čo je určite veľkym povzbudenim do ďalšej tvorby, pretože subor je ešte veľmi mlady, veď pracuje len niekoľko mesiacov,“ hovori s neskryvanou hrdosťu a radosťu Denisa Horvathova, ktora spominany kolektiv deti vedie (na spoločej foto). Vštkym ocenenym blahožlame a trom fi nalistom držme palce, aby uspeše reprezentovali okres Partizanske aj na slavnostnom fi nale Hviezdoslavov Kubin, ktore bude 23. až26. juna. (ab) Blahoželáme 79 ZŠ VALENTINA BENIAKA S MATERSKOU ŠKOLOU CHYNORANY I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B 1.-4.r. V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B 5.-9. r. 1.-9. r. Počet žiakov (CHLAPCI) 7 7 8 7 8 5 8 11 61 13 9 9 10 10 7 15 12 6 8 99 160 Počet žiakov (DIEVČATA) 8 9 11 10 7 9 8 8 70 8 8 6 6 7 11 9 8 9 12 84 154 Počet žiakov spolu 15 16 19 17 15 14 16 19 131 21 17 15 16 17 18 24 20 15 20 183 314 prospelo s vyznamenanim 13 14 15 17 12 13 10 12 106 9 8 7 6 8 6 10 2 7 2 65 171 prospelo veľmi dobre 0 1 1 0 1 1 3 4 11 7 4 1 5 2 5 4 6 3 5 42 53 proppelo 2 0 2 0 1 0 3 2 10 5 5 6 3 4 7 8 7 2 13 60 70 neprospelo 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 5 3 0 13 14 neklasifi kovani 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 6 neprospelo zo SJL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 6 neprospelo z MAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 0 9 9 neprospelo z ANJ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 4 priem. znamka za SJL 1,33 1,31 1,33 1,12 1,36 1,14 1,56 1,44 1,32 2,14 2 2,53 2,44 2,06 2,06 2,43 3,15 2,07 2,65 2,35 1,83 priem. znamka z MAT 1,33 1,33 1,33 1,12 1,14 1,14 1,63 1,5 1,31 1,86 1,82 2,67 2,44 2,25 2,28 2,36 3,00 2,67 3,15 2,45 1,88 vymeškane hod. (o+ neospr) 566 467 482 483 333 566 446 506 3849 791 539 838 1101 990 535 1220 1475 695 1666 9850 13699 ospravedlnene 566 467 482 483 333 566 446 506 3849 740 532 538 1100 850 353 1214 1475 692 1417 8911 12760 priem. ospravaedlnene 37,73 29,19 26,78 28,41 22,20 40,43 27,88 28,11 29,59 37,66 31,35 35,87 68,75 50,00 29,72 53,04 73,75 46,13 70,85 50,64 40,11 neospravedlnene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 6 300 1 140 0 6 0 3 249 756 756 priem. neospravedlnene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41 0,35 20 0,06 8,24 0 0,25 0 0,2 12,45 4,196 4,196 znižena zn. zo spravania - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 7 7 znižena zn. zo spravania - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4 4 znižena zn. zo spravania - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pokarhanie riad. školy 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 4 4 3 1 17 19 pokarhanie tr. učiteľom 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 0 2 0 3 12 14 pochvala t.u. 0 0 0 0 4 0 0 0 4 3 1 0 1 0 2 1 3 0 3 14 18 pochvala r.š. 13 15 11 10 10 13 11 8 91 6 7 10 11 10 4 7 4 3 14 76 167 čiste jednotky 12 12 14 13 9 11 6 11 88 5 4 2 3 4 1 5 1 3 0 28 116 Zakladna škola Valentina Beniaka s materskou školou Chynorany Štatisticke udaje o žiakoch za 2. polrok 2009/2010 80 V y r o č n a s p r a v a 2 0 0 9 / 2 0 1 0 alita ýchlosť vosť PRIMA-PRINT a.s. > Ul. Odbojárov 294/10 > 955 88 Tovarníky > tel.: 00421/38/5320 897 > fax: 00421/38/5228 636 > e-mail: odbyt@primaprint.sk ofsetová hárková tla 􀅌 nízkonákladová digitálna tla􀅌 gra􀁭 cký návrh UV lak laminovanie knihárske spracovanie kalendáre diáre novoro􀅌né pozdravy www.primaprint.sk
 
TOPlist