Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Správa

Žiadne data alebo nastavenie...
 
dokumenty v .pdf :
 
 
 
 

 

Základná škola Valentín Beniaka s materskou školou,

Školská 186/13, 956 33  Chynorany

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach

v školskom roku 2009/2010

 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole

 

   1. názov školy:  Základná škola Valentína Beniaka

                    s materskou školou

 

   2. adresa školy: Školská 186/13

                    956 33  Chynorany

 

   3. tel. čísla:   038/5424 313 sekretariát

                    038/5423 380 riaditeľstvo

                    038/5424 337 školská jedáleň

                    038/5424 220 materská škola

      fax. číslo:   038/5423 380

 

   4. internetová adresa školy:  www.zschynorany.edupage.org/

      elektronická adresa školy: skola@zschynorany.edu.sk

 

   5. údaje o zriaďovateľovi:    Obec Chynorany

                                 Cintorínska 45/1

                                 956 33  Chynorany

                                 č.t.: 038/5424 201

 

   6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

 

      PaedDr. Jana Somogyiová – riaditeľka školy

      Adriana Kučerková  – štatutárny zástupca – II. stupeň

      Mgr. Eva Kolníková – zástupkyňa riaditeľky školy pre I. 

                           stupeň

      Zuzana Krošláková  – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

      Daniela Fabianová  – vedúca hospodársko-správneho útvaru

      Jaroslava Korcová  – vedúca útvaru školského stravovania

 

   7. údaje o rade školy

 

      predseda rady školy: Hana Kovačíková – zástupca

                           rodičov za ZŠ

      členovia:

      Mgr. Jana Magdolenová - zástupca pedagog. zamest. za ZŠ

      Anna Kmotorková – zástupca pedag. zamestnancov za MŠ

      Daniela Fabianová – zástupca prevádz. zamest. za ZŠ a MŠ

      Mgr. Peter Božik – zástupca rodičov za MŠ

      Ing. Mária Magdolenová-Remeková – zástupca rodičov za ZŠ

      Bc. Andrea Bezáková – zástupca rodičov za ZŠ

      Jozef Furek – zástupca zriaďovateľa

      Leo Luttmerding – zástupca zriaďovateľa

      PharmDr. Stanislav Liday – zástupca zriaďovateľa

      Mária Švecová – zástupca zriaďovateľa

                       (starostka obce Rajčany)

 

 

b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení

 

- celkový počet žiakov ZŠ: 314

- z toho so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami: 50

- z nich bolo integrovaných: 19

- počet detí v MŠ: 72

- počet žiakov v ŠKD: 60

 

 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ: 27

   údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach

   a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

 

 

Typ strednej školy

Počet zapísaných žiakov

do 1. ročníka

 

 

Šk. rok 2008/2009

Šk. rok 2009/2010

Gymnáziá

7

9

Obchodné akadémie

8

5

Hotelové akadémie

1

1

SŠ zdravotného zamerania

0

0

Ostatné SŠ so 4-ročným odborom

14

11

SOU s 3- ročným odborom

15

9

Spolu žiaci deviateho ročníka

45

35

28.-ročné gymnázia

 1  (žiaci štvrtého ročníka)

0

2

SOU s 2-ročným oborom

1

1

 

 

d) údaje poskytuje stredná škola

 

 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

 

Príloha:  tabuľka č. 1 Štatistické údaje o žiakoch ZŠ za 2. polrok školského roka 2009/2010

               tabuľka č. 2 Klasifikácia tried za 2. polrok

 

f) údaje poskytuje stredná škola

 

 

 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

 

počet zamestnancov

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

Doplňujúci si kvalifikáciu

riaditeľka školy

1

1

 

 

zástup. školy

3

3

 

 

učitelia 1.-4.roč.

8

8

 

 

učitelia 5.-9.roč.

13

13

 

 

školský špeciálny pedagóg

 

1

 

1

 

 

vychovávateľka

3

3

 

 

učiteľka MŠ

5

5

 

 

kňaz

     1

1

 

 

administrat. prac.

3

 

 

 

školník

1

 

 

 

upratovačka

5

 

 

 

práčka

1

 

 

 

kurič

1

 

 

 

školská jedáleň

4

 

 

 

 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 2009/2010

 

Forma a priebeh vzdelávania

začalo

pokračuje

ukončené

spolu

Adaptačné

 

 

3

3

Inovačné

 

 

 

0

Špecializačné

4

 

 

4

Rozširujúce/doplňujúce štúdium

(špec. pedagóg, jazyky)

 

 

 

 

Funkčné

 

 

1

1

Kvalifikačné

4

 

 

4

Aktualizačné

 

 

 

0

Spolu

8

0

4

12

 

 

Odbornosť vyučovania

 

Predmet             celkový počet    odučené    %    odučené     %

                        hodín        odborne        neodborne

 

Vyuč. v roč. 1.-4.      198           198      100

Slovenský jazyk          46            46      100

Anglický jazyk           42            21       50      21      50

Dejepis                  16            16      100             

Zemepis                  14            14      100

Občianska výchova        10             5       50       5      50

Matematika               44            44      100

Fyzika                   14            14      100

Chémia                   10            10      100

Predmet             celkový počet    odučené    %    odučené     %

                        hodín        odborne        neodborne

Prírodopis               16            16      100

Technická výchova        10            10      100

Výtvarná výchova         10            10      100       

Hudobná výchova          10            10      100

Telesná výchova          22            20       91       2      9

Etická výchova            1             1      100

Náboženská výchova       18            18      100

 

Nepov. predmety 1.-4.     0             0        0       

Nepov. predmety 5.-9.     0             0        0

Materská škola          135           135      100

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

 

- 18. ročník dvojdňovej celookresnej olympiády v ľahkej  

  atletike

-8. ročník dvojdňovej celookresnej súťaže v prednese poézie

  a prózy „Beniakove Chynorany“

- imatrikulácia žiakov 1. ročník – žiaci, rodičia, učitelia

- Adventný jarmok – výroba predaj vianočných predmetov v obci

- kultúrne vystúpenia: - jasličková slávnosť

                       - Vianočný koncert

                       - Deň matiek

                       - Mesiac úcty k starším

- relácia do obecného rozhlasu z príležitosti Mesiaca úcty

  k strším

- kurz spoločenského tanca a správania sa so záverečným

  Venčekom – žiaci, rodičia, učitelia

- ukážky z výchovno-vyučovacej činnosti pre rodičov

- škola v prírode – 2x pre 3. a 4. ročník

- plavecký výcvikový kurz – 2. ročník

- Deň policajtov – názorné ukážky zásahov - Topoľčany

- Deň otvorených dverí pre rodičov

- Deň narcisov – zbierka

- zber papiera 2x

- výchovné koncerty 2x, návšteva divadla v Nitre

- zisťovanie profesionálnej orientácie žiakov 9. roč.

  zamestnancami CPPaP

- stretnutie rodičov so zamestnancami CPPaP – Školská zrelosť

- zisťovanie školskej zrelosti zamestnancami CPPPaP

  u predškolákov

 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

 

- Zdravá škola – získaný Certifikát

- Otvorená škola

- Lego Dacta

- Orava

- Škola dokorán

- Robolab

- Infovek

- Kultúrne poukazy

- Školský mliečny program

- Vzdelávacie poukazy

- Školská mliečna liga

- Ovocie a zelenina do škôl

- modernizácia vzdelávacieho procesu

- Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

 

- komplexná inšpekcia vykonaná v dňoch 26. 11. -29. 11. 2007 v organizačnej zložke materská škola

 

Záver Inšpekcie:

   Silnou stránkou MŠ je veľmi dobrá odborná a pedagogická spôsobilosť učiteliek, psychohygienické podmienky a podmienky výchovy a vzdelávania celkom.

Pedagogické pôsobenie podmienky a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti sú na veľmi dobrej úrovni. Efektivita činnosti detí, úroveň osvojenia poznatkového systému a celkové výchovno-vzdelávacie výsledky detí sú dobré. Preventívnymi a multidisciplinárnymi aktivitami MŠ vytvára veľmi dobré podmienky pre rozvoj osobnosti detí. Progresívny trend zabezpečujú projekty a aktivity smerujúce k rozvoju školy. Personálne, priestorové podmienky, materiálno-technické a psychohygienické podmienky sú na veľmi dobrej úrovni. Koncepčnosť, zameranie, vytýčené ciele výchovy a vzdelávania a úroveň strategického a operatívneho plánovania je veľmi dobrá. Kontrolný a informačný systém má veľmi dobrú úroveň. Plnenie Programu výchovy a vzdelávania s dobrou organizáciou výchovno-vzdelávacích činností je veľmi dobré. Kvalita pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie všeobecne záväzných a školských predpisov a riadenie celkom je na veľmi dobrej úrovni.

Celková úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole je vyššia ako výsledky komplexných inšpekcií v školskom roku 2006/2007 v Slovenskej republike a v Školskom inšpekčnom centre Trenčín.

 

 

Školská inšpekcia hodnotí na:

 veľmi dobrej úrovni

-       rozdelenie zodpovednosti, delegovanie kompetencií a úroveň rozhodovania v rámci právneho subjektu

-       podiel pedagogických porád a interného metodického združenia na zvyšovaní odbornosti pedagogických zamestnancov

-       efektivitu pedagogického pôsobenia učiteliek vo výchovno-vzdleávacej činnosti

-       prehľadnosť a systematickosť pedagogickej dokumentácie, funkčnosť pedagogickej diagnostiky

-       formovanie hodnotovej orientácie detí

- upevňovanie spolupatričnosti a budovanie tradícií školy

- spoluprácu školy s rodinou a inými inštitúciami

- estetickú úroveň interiéru MŠ

 

dobrej úrovni

- využitie analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a plnenia plánu práce školy

- aplikáciu poznatkov zo vzdelávania v pedagogickej praxi

- stav vonkajších priestorov a exteriéru budovy

 

Školská inšpekcia na hodnotenia škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy:

veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne

              nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrý – prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné

        nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, formálnych

            a vecných nedostatkov

málo vyhovujúci – prevaha negatív, zásadné nedostatky, citeľné

                  slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky

               ohrozujúci priebeh výchovy a vzdelávania

 

 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach

 

- vyhovujúce;    počet tried 19, počet špeciálnych učební 8,

                 počet tried MŠ 3, počet tried v ŠKD 3

- rekonštrukciu vyžadujú:

   telocvičňa – komplet exteriér, interiér – šatne aj umývarky

   športový areál

   šatne žiakov

   školskú kuchynku

- potrebné zriadiť audiovizuálnu učebňu s interaktívnou

   tabuľou

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:

 

Príloha: Výkaz k správe o hospodárení za rok 2008(Protokol pravneho subjektu)

 

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

- v ZŠ: dosiahnuť čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu mimoškolskej činnosti a zodpovedne pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium na stredných školách po ukončení povinnej školskej dochádzky;

 

- v MŠ: zabezpečiť všestranný, celistvý rozvoj detí v súlade s niektorými osobitosťami a možnosťami tak, aby boli schopné v šiestom roku života sa začleniť do vzdelávacieho procesu v ZŠ.

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:

 

Umiestnenie školy v rámci okresu a kraja:

 

v rámci okresu: 1. miesto vo vedomostných a záujmovo-umeleckých

                             súťažiach

                1. miesto v športových súťažiach

 

 

v rámci kraja:  6. miesto vo vedomostných a záujmovo-umeleckých

                             súťažiach

                3. miesto v športových súťažiach

                   z celkového počtu 199 škôl

                Diplom prednostu KŠÚ v Trenčíne za športové súťaže

                v rámci trenčianskeho kraja.

 

okresné súťaže:       21 prvých miest

                      12 druhých miest

                      13 tretích miest

 

regionálne súťaže:     3 prvé miesta

                       3 tretie miesta

 

krajské súťaže:        5 prvých miest

                       5 druhé miesta

                       2 tretie miesta

 

celoslovenské súťaže:  2 prvé miesto

                       2 druhé miesta

 

Návrh opatrení:

- udržať, prípadne zlepšiť popredné umiestnenia školy v rámci okresu

- zapájať do súťaži žiakov 1. stupňa

 

p) údaje poskytuje stredná škola

 

Ďalšie informácie:

Prehľad krúžkovej činnosti:

 

Názov krúžku

Meno vedúceho

Počet žiakov

Doučovanie zo slov.jazyka

Mgr. B. Bubeníková

14

Buďme fit

Mgr. M. Bezáková

24

Doučovanie zo slov.jazyka

Mgr. M. Znášiková

13

Športovo - atletický

Mgr. P. Vraňák

26

Matematický 9. roč.

Mgr. P. Gašparík

12

Mladý vedec

Mgr. A. Doktorová

10

Prírodovedno-chovateľský

PaedDr. A. Petrík

10

Redakčný

PhDr. D. Horváthová

10

Klub mládeže Nadlice

J. Juríková

13

Klub dievčat

Mgr. J. Beňušková

9

S počítačom zábavne I.

Mgr. E. Mozolová

19

Tvorivo a hravo

Mgr. E. Mozolová

18

S počítačom zábavne II.

Mgr. M. Cabadajová

20

S počítačom zábavne III.

Mgr. M. Olšanský

18

Práca s počítačom

Mgr. J. Magdolenová

16

Divadelno-dramatický

PhDr. D. Horváthová

18

Hokejovo-futbalový

Mgr. M. Olšanský

19

Počítačový

PaedDr. A. Chrenková

18

Stolno-tenisový

PaedDr. A. Petrík

14

Matematický 9. roč.

Mgr. A. Doktorová

11

Športový

Mgr. B. Bezákková

25

Volejbalový

Mgr. P. Vraňák

15

Tenečný

Mgr. L. Ivanovičová

PaedDr. R. Ivanovič

33

 

Súčasťou správy je Výročná správa za školský rok 2009/2010.

 

 

 

 

Správu vypracovala:                    PaedDr. Jana Somogyiová

                                          riaditeľka školy

 

 

 

 

Správa prerokovaná: na pedagogickej rade dňa 30. 6. 2010

 

 

 

Správa prerokovaná na Rade školy dňa 30. 6. 2010.

 

 

 

 

                                       

                                            Hana Kováčiková

                                          predseda Rady  školy

 

 

 

 

Správa schválená zriaďovateľom dňa 30. 6. 2010

 

 

 

   

                                             Ľudovít Košík

                                             starosta obce

 

TOPlist